İçeriğe geç

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği (Yeni)

1 Şubat 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32091

YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMÎ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, resmî ilan ve reklamların yayımlanacağı süreli yayınların vasıf ve ödevlerinin belirlenmesi ile fikir ve içtihat farkı gözetilmeksizin dağıtımının sağlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, resmî ilan ve reklamların kapsamını, dağıtımını, yayımını, resmî ilan ve reklam yayımlama hakkını, aracılık görev ve yetkilerini, resmî ilan ve reklamları yayımlayacak süreli yayınların vasıf ve ödevleri ile kontrol usul ve esasları hakkındaki hükümleri kapsar.

(2) Haber ve fotoğraf ajanslarının yayınlarının yanı sıra sanayi tipi dijital makinalar hariç kırtasiye tipi, ofis tipi, masaüstü veya taşınabilir dijital baskı makinesi, bilgisayar yazıcıları, teksir ve fotokopi makinelerinde basılan veya çoğaltılan ya da ansiklopedi, bülten gibi fasiküller halinde yayınlanan ve güncelliği olmayan yayınlar ile tanımı, niteliği ve niceliği ne olursa olsun resmî ilan ve reklam yayımlama hakkı açısından, haber ve fotoğraf ajanslarına ait internet siteleri de dâhil internet haber sitesi özelliği taşımayan hiçbir dijital ortam için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(3) Merkezî yönetim kapsamındaki idareler, mahallî idareler, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu tüzel kişiliğine sahip teşekküller ile sermayesinin yarısından fazlası bu teşekküllere ait iştirakler, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan sair müesseselere veya bunların iştiraklerine ait gazete ve internet haber siteleri ile resmî ilan yayımlama hakkına sahip olmayıp basın meslek kuruluşları tarafından Ramazan ve Kurban Bayramları ile millî bayramlara özel olarak çıkarılan süreli yayınlara resmî ilan verilmez.

(4) Bu Yönetmeliğin birinci kısmında yer alan hükümler, resmî ilan veya reklam yayımlama hakkına sahip olanlar ile yayımlama talebinde bulunmuş bütün süreli yayınlara uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 34, 35, 36, 45/A, 53 ve geçici 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Basın kartı: 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tabi iş görme neticesinde 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi uyarınca düzenlenen kimlik kartını,

b) Başbayi: Gazete dağıtımı amacıyla kurulmuş, iş göreni, araç ve teknik ekipmanı ile fiziki şartları taşımak suretiyle, sözleşmeye bağlanmış olarak, gazetelerden aldığı nüshaları varsa kendisine bağlı tali bayi, yoksa doğrudan son nokta bayilere dağıtım işini yapan müesseseyi,

c) Bekleme süresi: Süreli yayınların resmî ilan veya reklamları yayımlama hakkı kazanabilmeleri için bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre belirlenmiş olan süreleri,

ç) Dergi: Resmî reklam yayımlama talebinde bulunmuş veya bu reklamları yayımlama hakkına sahip, yayın periyodu en az haftalık ile en çok üç aylık arasında olan, bu Yönetmeliğin beşinci kısmında yer alan dergileri,

d) Doğrudan trafik: İnternet haber sitesinin alan adının herhangi bir yönlendirme olmaksızın doğrudan internet tarayıcısına yazılmasıyla oluşan trafiği,

e) Fatura: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen faturayı,

f) Fikir işçisi: Basın ve yayın faaliyetleri ile ilgili iş kollarında fikren çalışan kişiyi,

g) Gazete: Resmî ilan ve reklam yayımlama talebinde bulunmuş veya bu ilan ve reklamları yayımlama hakkına sahip yaygın, bölgesel veya yerel gazeteleri,

ğ) Genel Kurul: Basın İlan Kurumu Genel Kurulunu,

h) Gösterge: Resmî ilan yayımlayan gazete ve internet haber sitelerinin aylık resmî ilan kontenjanını belirleyen sayıyı,

ı) İçerik: Süreli yayınlarda yer alan görsel, işitsel ya da yazılı unsurların tümünü,

i) İLANBİS (İlan Bilişim Sistemi): Resmî ilan ve reklamların ilan verenlerden elektronik ortamda alınması, süreli yayınlara dağıtılması ve Genel Kurulca süreli yayınlara yükletilen vasıf ve ödevlere dair işlemlerin yürütüldüğü sistemi,

j) İlan portalı: Basın İlan Kurumuna ait “ilan.gov.tr” alan adından ve buna bağlı alt alan adlarından oluşan ilan ve reklam yayım hizmetlerinin sunulduğu internet sitesini,

k) İmza: Elle atılan veya güvenli elektronik imzayı,

l) İnternet haber sitesi: Yönetim yeri Türkiye sınırları içerisinde bulunan, internet ortamında haber ve yorum niteliğinde içeriklerin sunumunu yapmak üzere kurulan, içeriğini muhtelif çoklu medya kullanarak yayımlayan, vasıf ve ödevleri Genel Kurulca belirlenen, resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı internet haber sitelerini,

m) İş günü: 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun hükümlerine göre tatil olan günler ile cumartesi ve pazar günleri dışında kalan çalışma günlerini,

n) Kategori: Resmî ilan yayımlama şartları ile dağıtımına esas teşkil eden sınıflandırmayı,

o) Kontrol kurulu: Resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınların bu Yönetmelikte yükletilen ödevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirip getirmediğini denetlemek üzere oluşturulan kurulu,

ö) Kurum: Basın İlan Kurumunu,

p) Mahsup: Gazete veya internet haber sitelerinden Genel Kurulca belirlenen şartların ihlal edildiği dönemlere ilişkin resmî ilan kontenjanlarına isabet eden tutardaki resmî ilanın, aynı yayın veya kontenjan yerindeki yayımlama hakkına sahip diğer gazete veya internet haber sitelerine göstergeleri nispetinde yansıtılmasını,

r) Resmî ilan yayımlama hakkının durdurulması: Genel Kurulca belirlenen şartların ihlal edilmesi ve bu durumun devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, ihlal giderilinceye kadar resmî ilan verilmemesini,

s) Sayfa görüntüleme sayısı: İnternet haber sitesi ziyaretçilerinin yaptığı sayfa görüntülemelerinin toplamını ifade eden sayıyı,

ş) Son nokta bayi: Başbayi veya tali bayi tarafından teslim edilen gazete nüshalarını, kolaylıkla temin edebileceği şekilde okura sunan, yazılı basın sektöründe tezgâh satışı olarak da bilinen satış noktasını,

t) Süreli yayın: 5187 sayılı Kanuna göre beyanname veren ve bu Yönetmelikte belirlenen vasıfları taşıyan gazete, dergi ve internet haber sitelerini,

u) Tali bayi: Gazete dağıtım amacıyla kurulmuş, iş göreni, araç ve teknik ekipmanı ile fiziki şartları taşımak suretiyle, başbayi tarafından intikal ettirilen gazete nüshalarını son nokta bayilere ulaştıran; il, ilçe veya bölgedeki başbayiye bağlı çalışan müesseseyi,

ü) Tekil ziyaretçi: İnternet haber sitesine aynı IP’den giriş yapan ve sadece bir kez sayılan ziyaretçiyi,

v) Telafi: Gazete veya internet haber sitelerinin yayımlama hakkı bulunduğu halde yayımlamaktan mahrum kaldıkları dönemlere ilişkin resmî ilan kontenjanlarına isabet eden tutardaki resmî ilanın, aynı yayın veya kontenjan yerindeki yayımlama hakkına sahip diğer gazete veya internet haber sitelerinden göstergeleri nispetinde tenzil edilerek, ilgili gazete veya internet haber sitesine yansıtılmasını,

y) Tüzel kişi temsilcisi: Yayın sahibinin tüzel kişi olması halinde, 5187 sayılı Kanun uyarınca bu tüzel kişinin yetkili kurulu tarafından yöneticiler arasından belirlenen gerçek kişiyi,

z) Yalnız reklam yayımlayan: Yalnız resmî reklam yayımlama talebinde bulunmuş ve beşinci kısımdaki şartları yerine getiren süreli yayınları,

aa) Yaygın gazete: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az %70’inde dağıtılıp satışa sunulan günlük gazeteyi,

bb) Yayımlama hakkı: Resmî ilan veya reklam yayımlama hakkına sahip olmayı,

cc) Yayım günü: Gazetelerin sayfalarında ve künyesinde yazılı olan tarihi, internet haber sitelerinde ise her gün için saat 00.00’dan 23.59’a kadar olan zamanı,

çç) Yayın sahibi: 5187 sayılı Kanun uyarınca verilen beyannamede belirtilen gerçek veya tüzel kişiyi,

dd) Yayın türü: Gazete ve dergilerin 5187 sayılı Kanun uyarınca verilen beyannamede belirtilen yaygın, bölgesel veya yerel yayın türlerinden hangisinin kapsamında olduğunu,

ee) Yayın ve kontenjan yeri: 5187 sayılı Kanun uyarınca verilen beyannameye göre, gazeteler için 31 inci maddedeki yayın yerlerini; internet haber siteleri için 53 üncü maddede belirlenen kontenjan yerlerini,

ff) Yerel gazete: Tek bir yerleşim yerinde basılmak suretiyle dağıtılıp satışa sunulan, günlük olarak veya haftada en az iki gün yayımlanan gazeteyi,

gg) Yönetim Kurulu: Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlan ve Reklamlar

Resmî ilanlar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tüzük veya yönetmelik gereği yayımlanması zorunlu olan ilanlar,

b) Merkezî yönetim kapsamındaki idareler, mahallî idareler, sosyal güvenlik kurumları, üniversiteler, odalar ve borsalar, birlikler, barolar, kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yarısından fazlası kamu tüzel kişilerine ait teşekküller ve bunların iştiraklerine ait reklam niteliği taşımayan ilanlar,

resmî ilandır.

(2) Özel derneklerin birinci fıkranın (a) bendi kapsamında vermeleri zorunlu olan ilanlar resmî ilan sayılmaz.

Resmî reklamlar

MADDE 6- (1) Bir şeye veya bir fikre rağbet sağlamak gibi maddi veya manevi bir menfaat temini için ya da tanıtım maksadıyla süreli yayınlarda görsel, işitsel veya yazılı olarak yayımlatılan içerik reklam sayılır.

(2) Resmî reklamlar, 195 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan daire ve teşekküllerle, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan sair müesseselerin veya bunların iştiraklerinin süreli yayınlara verdiği reklamlardır.

(3) Resmî reklamlar, reklam verenlerin tercihi doğrultusunda resmî reklam yayımlama hakkına sahip süreli yayınlarda Kurum aracılığıyla yayımlatılır.

(4) İlan veya reklam niteliğindeki haber, resim, video, yazı ve benzerlerinin tereddüte yer bırakmayacak şekilde ilan veya reklam olduğu belirtilir.

Resmî ilan ve reklamlara aracılık görevi

MADDE 7- (1) Kurum, resmî ilan ve reklamların, yayımlama hakkı bulunan süreli yayınlar ile Kurumun ilan portalında yayımlatılmasına aracılık eder.

(2) Kurum özel ilan ve reklam kabul eder. Özel ilan ve reklamların yayımlanması, yayımlatılması ve bunlara aracılık edilmesi, 195 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri dairesinde serbesttir.

Süreli yayınlar listesi

MADDE 8- (1) Kurum, her ayın son iş günü, takip eden ayda resmî ilan ve reklam verilebilecek süreli yayınların isimleri ile gerekli görülen diğer bilgileri kapsayan listeyi kendisine ait internet siteleri üzerinden duyurur.

(2) Resmî ilan yayımlama hakkının kazanılması, durdurulması, bu hakkın yeniden kazanılması, resmî ilan ve reklam yayımlama hakkının sona erdirilmesi, isim veya alan adı değişikliği gibi bilgilere listede yer verilir.

(3) Resmî ilan yayımlama hakkı kazanabilmek için bekleme süresi içinde bulunan gazete ve internet haber siteleri de listede gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Resmî İlan ve Reklam Yayımlama Hakkı

Resmî ilan yayımlama hakkı

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelikteki kategorilere göre belirlenen usul ve esaslara uygun olarak vasıf ve ödevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren gazete ve internet haber siteleri, resmî ilan yayımlama hakkı kazanır.

Resmî reklam yayımlama hakkı

MADDE 10- (1) Yalnız resmî reklam yayımlama talebinde bulunan süreli yayınlar, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak vasıf ve ödevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri halinde bu hakkı kazanırlar. Süreli yayınlar resmî reklam yayımlama hakkı bakımından beşinci kısımda yer alan hükümlere tabidir.

(2) Resmî ilan yayımlama hakkına sahip veya bu hakkı kazanabilmek için bekleme süresinde bulunan gazete ve internet haber siteleri, resmî reklam yayımlama hakkına da sahiptir. Resmî ilan yayımlama hakkı sona eren gazete ve internet haber sitelerinin, resmî reklam yayımlama hakları da sona erer.

(3) Bulunduğu ilde en fazla basın kartına sahip üyesi olan gazeteci meslek kuruluşları ile bunların üst kuruluşları tarafından Ramazan ve Kurban Bayramlarına özel olarak çıkarılan yayınlara resmî reklam verilir.

Yayımlama hakkı kazanma şartları

MADDE 11- (1) Süreli yayınların yayımlama hakkı kazanabilmeleri için;

a) Yayın veya kontenjan yeri açıkça belirtilmek suretiyle, imzalı olarak, resmî ilan ve reklam ya da yalnız reklam yayımlama talebinde bulunmaları,

b) Talebine göre, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile Genel Kurulca belirlenen diğer şartları ve vasıfları taşımaları, yükletilen ödevleri kabul ederek zamanında yerine getirmeleri,

c) Bu maddede yer alan şartları yerine getirerek kendileri için belirlenen bekleme sürelerini tamamlamaları,

gerekir.

Kuruma gönderilecek belgelerin belirlenmesi

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik kapsamında istenecek belgelerin neler olduğunun tespitine Genel Müdürlük yetkilidir.

Kuruma yapılacak bildirimler

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kapsamında Kuruma İLANBİS üzerinden ulaştırılacak bilgi ve belgeler; gerçeğe aykırı veya yanıltıcı olamaz, beyan edilen konularda kazanılmış hak sağlamaz ve içerdiği bilgilere ilişkin doğruluk veya gerçeklik karinesi teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bekleme Süresi İşlemleri

Bekleme süresi

MADDE 14- (1) Süreli yayınlar, resmî ilan ve/veya reklam yayımlama hakkı kazanabilmek için, bu Yönetmeliğin ilgili kısımlarında belirlenen bekleme sürelerine tabidir.

Bekleme süresi başlangıç tarihinin belirlenmesi

MADDE 15- (1) Gazete veya internet haber siteleri, resmî ilan yayımlama taleplerinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren, en geç 3 ay içerisinde denetleme talebinde bulunurlar. Bekleme süresi başlangıç tarihi, başvuru üzerine Genel Müdürlükçe gerçekleştirilecek denetleme veya inceleme neticesinde, bu Yönetmeliğin yayın veya kontenjan yerine ilişkin hükümlerinde belirtilen şart ve vasıflara sahip olduğunun tespit edildiği tarih olarak belirlenir.

Bekleme süresinde yükümlülükler

MADDE 16- (1) Resmî ilan yayımlama hakkı kazanabilmesi için bekleme süresine tabi tutulan bir gazete veya internet haber sitesi, bu süre dolmadan resmî ilan yayımlayamaz. Aksi halde, 195 sayılı Kanunda düzenlenmiş bulunan müeyyideler uygulanır.

(2) Bekleme süresi içindeki gazetelerin, 5187 sayılı Kanun uyarınca verilen beyannamede belirtilen yayım aralığına uygunluk arz edecek şekilde; internet haber sitelerinin ise bu Yönetmelikte belirlenen erişim sağlanmasına ilişkin gereklilikleri yerine getirecek şekilde yayımlanmaları ve gazete ile internet haber sitelerinin aranılan diğer bütün vasıflara sahip olmaları, yükletilen ödevleri yerine getirmeleri gerekir.

(3) Ancak, bekleme süresi içindeki gazeteler veya internet haber siteleri hakkında 113 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü, takvim yılı yerine bekleme süresi başlangıç tarihi esas alınarak uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Resmî İlan Yayımıyla Alakalı Gazete ve İnternet Haber Sitelerinin Genel Vasıfları

Kapsam

MADDE 17- (1) Gazete ve internet haber sitelerinin resmî ilan yayımlama hakkının başlaması ve devamı için Genel Kurul tarafından tespit edilen genel vasıflar bu bölümde düzenlenmiştir.

Kadro şartları

MADDE 18- (1) Gazete ve internet haber sitelerinin, ikinci ve üçüncü kısımlarda gösterilen sayı ve görevlerde fikir işçisini istihdam etmeleri zorunludur.

(2) Kadroda gösterilecek fikir işçilerinin;

a) İş sözleşmelerinin, 5953 sayılı Kanuna uygun olarak yazılı şekilde ve tam süreli yapılması,

b) Ücretlerinin tam gün ve tam ay üzerinden sözleşmelerine uygun şekilde eksiksiz ve zamanında ödenmesi,

c) Sözleşmelerinde belirtilen görevlerinin karşılığı işi fiilen yapıyor olmaları,

ç) Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimleri ve primleri ile ücretlerine dair vergi tahakkuklarının yasal süresi içerisinde ve eksiksiz yaptırılması,

d) Kendilerine fayda sağlayacak ticari bir işle iştigal etmemeleri ve gazetecilik mesleği dışında herhangi bir faaliyette bulunmamaları,

e) Çalıştıkları gazete veya internet haber sitesinin yayın veya kontenjan yerinde ikamet etmeleri,

zorunludur.

(3) Sorumlu müdür istisna olmak üzere diğer fikir işçileri, aynı il ve komşu illerin mülki sınırları içerisinde kalmak suretiyle, gazete veya internet haber sitesinin yayın veya kontenjan yerinin bulunduğu yerle ikamet ettiği yer arasındaki uzaklık ile toplu ulaşım imkânları da dikkate alınarak, yayın veya kontenjan yerinin dışında ikamet edebilirler. Bu gibi durumlarda, görevin maksada uygun ve sürekli şekilde yerine getirilmesinin imkân dâhilinde olup olmadığına Kurum tarafından karar verilir. İnternet haber sitelerinin, 1. ve 2. Kategorilerde bulunanlarında en fazla iki fikir işçisi; 3., 4. ve 5. Kategorilerde bulunanlarında ise bir fikir işçisi için kontenjan yerinde ikamet etme şartı aranmaz. İkamet yerinin tespitinde Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarında yer alan birinci ikamet adresi esas alınır.

(4) Kadroda çalışan fikir işçilerinin yazılı iş akdinin işveren veya fikir işçisi tarafından feshi halinde, fesih tarihi 5953 sayılı Kanunun 5, 6 ve 7 nci maddeleri uyarınca belirlenir.

Kadroda yer alabilecekler

MADDE 19- (1) Kadroda yer alabilecek fikir işçilerinin aşağıdaki nitelik ve şartlardan en az birine sahip olması gerekir:

a) Yükseköğretim kurumlarının iletişim fakültelerinden veya diğer fakültelerin iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen eşdeğer diplomaya sahip olmak.

b) Fikir işçisi sıfatıyla basın kartı sahibi olmak.

c) Meslek yüksekokullarının iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olmak şartıyla basın yayın organlarında fikir işçisi statüsünde en az 6 ay ara vermeden çalışmış olmak ve bu çalışmayı belgelendirmek.

ç) Diplomaları Millî Eğitim Bakanlığınca kabul gören meslek okullarının iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olmak şartıyla basın yayın organlarında 5953 sayılı Kanun kapsamında sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak fikir işçisi statüsünde en az 6 ayı devamlı olmak üzere toplam 12 ay çalışmış olmak ve bu çalışmayı belgelendirmek.

d) En az 6 ayı devamlı olmak üzere toplam 15 ay süreyle, fikir işçilerine ilişkin 5953 sayılı Kanun kapsamında sosyal güvenlik mevzuatına tabi şekilde çalışmış olmak ve bu çalışmayı belgelendirmek.

e) En az 6 ayı devamlı olmak üzere toplam 15 ay süreyle kamu yayın organlarının haber hizmetlerinde kamu hukuku statüsüne göre çalışmış olmak ve bu çalışmayı belgelendirmek.

(2) Yazar olarak istihdam edilenler ile bir fikir işçisiyle sınırlı olmak kaydıyla 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre engelli sayılan ve bu durumlarını usulüne uygun sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler için birinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaz.

Kadroda yer alamayacaklar

MADDE 20- (1) Gazete ve internet haber sitesinin imtiyaz sahibi veya varsa 5187 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit edilen tüzel kişi temsilcisi ile kollektif şirketlerin ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, donatma iştirakinin paydaşları, limited şirketlerde şirketi temsil eden ortaklar ile şirket müdürleri, anonim şirketlerde şirketi temsile yetkili ortaklar ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri; kendilerine ya da başkalarına ait yayınların fikir işçisi kadrolarında yer alamazlar.

(2) Resmî ilan yayımıyla alakalı gazete ve internet haber sitelerinin sahibi olan gerçek kişi ile tüzel kişilerin yönetim veya denetim organlarında bulunan üyelerinin annesi, babası, eşi, öz ve üvey çocukları, evlatlığı, eşinin anne ve babası, ilgili gazete ve internet haber sitesinin kadrosunda yer alamazlar. Ancak bu fıkra hükmü, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen mezuniyet koşulu sağlayan kişiler ile fikir işçisi sıfatıyla basın kartı sahibi olan hısımlar için uygulanmaz.

Birden fazla süreli yayında çalışanlar

MADDE 21- (1) Fikir işçisi, resmî ilan yayımıyla ilgili birden fazla gazete ve internet haber sitesinin kadrosunda beyan edildiği takdirde, bunlardan yalnız birinin kadrosunda kabul edilir. Bu işlemler için Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile sözleşme ve sair evrak esas alınır.

Kadro bildirim zorunluluğu

MADDE 22 – (1) Gazete ve internet haber siteleri, kadrolarındaki fikir işçilerine ait işe giriş, unvan değişikliği, işten ayrılış, vergi ve sigorta tahakkuklarına dair bilgi ve belgeleri, bu işlemlerin yapılmasını müteakip en geç 3 iş günü içerisinde Kuruma İLANBİS üzerinden ulaştırmak zorundadır.

İçerik

MADDE 23- (1) Gazete ve internet haber sitelerinin kategori ve gösterge sayılarına göre içeriklerinde;

a) Özel ilan ve reklamlar dışındaki her türlü yazı metnini Türkçe yayımlamaları,

b) Özgün ve güncel olmak koşuluyla yayın veya kontenjan yeri ile çevresini ilgilendiren siyasi, ekonomi, kültür, sanat, sosyal, magazin ve spor konularındaki haber, köşe yazısı, makale, yorum, araştırma, röportaj gibi sair yazı ile resim, görsel, fotoğraf, grafik, karikatür ve benzerlerine yer vermeleri,

c) Radyo-televizyon yayın akışları, nöbetçi eczaneler, ekonomik tablolar, eğlence yerleri, hava durumu ve benzerlerinin güncel olması, bulmaca ve astroloji gibi içeriklerin ise tekrarlanmaması,

ç) Görsel içeriklerin haber metinleriyle alakalı ve orantılı olması, basında yerleşik teamüllere uygun şekilde düzenlenmesi,

d) Haber başlıklarında haberin içeriğinin saptırılmaması, yanıltıcı olunmaması ve çelişki yaratılmaması,

e) Gazetelerin yüzölçümünün üçte ikisinin, internet haber sitelerinin ise günlük haber sayısının, (b) bendinde belirtilen içeriklerden oluşması; içeriklerinin en az altıda birinde, kadrolarında gösterilen fikir işçileri tarafından yapılan haberlere ve yazar istihdam edenlerin de 7 günde en az iki defa olmak şartıyla bu yazarların kendilerine ait köşe yazılarına yer vermeleri,

zorunludur.

(2) Gazete ve internet haber siteleri Türkçe tercümesi olmak koşuluyla başka dillerdeki içeriklere de yer verebilir.

(3) Gazete ve internet haber sitelerinin, resmî ilan ve reklamları eksiksiz, doğru ve zamanında yayımlamasının yanı sıra rahatlıkla okunabilmesi için gerekli önlemleri almaları zorunludur.

Mahreç kullanımı

MADDE 24- (1) Gazete ve internet haber sitelerinin içeriklerinde;

a) Kadroda beyan edilen kişiler tarafından üretilen içeriğin sahibi olan fikir işçisinin belirtilmesi,

b) Kamu kurum, kuruluş, müessese, belediye ve iştirakleri ile diğer mahallî idareler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve benzerleri tarafından hazırlanan basın açıklamaları, bildiriler ve bültenlerde ilgili kurum ve kuruluşların mahrecinin kullanılması,

c) Sözleşmeye bağlanmış olarak, telif veya abonelik ücreti ödenmek suretiyle temin edilen haberlerde ilgili kişinin veya haber ajansının belirtilmesi,

ç) Fikir işçileri tarafından bilgilerin toplanıp derlenerek haberleştirildiği durumlarda haber merkezi ibaresinin kullanılması,

zorunludur.

(2) İnternet ortamı ile süreli ya da süresiz yayınlardan, adı ve gerekli diğer bilgiler mahreç olarak belirtilmek şartıyla, haber sayısının veya yüzölçümünün % 10’unu geçmemek üzere içerik aktarımı yapılabilir.

(3) Herhangi bir yöntem ve surette doğrudan aktarım yapılan her bir haber veya köşe yazısının en fazla %30’una yer verilebilir. Bu şekilde yapılan aktarımlar özgün içerik olarak kabul edilmez.

(4) Alıntı kullanılan içeriklerde, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince alıntı yapılan yayının adı ve gerekli diğer bilgiler açık olarak belirtilir.

İçerikte benzerlik

MADDE 25- (1) Aynı veya ayrı yerdeki iki ya da daha çok süreli yayında benzer içeriğe yer verilemez. Benzerliğin tespitinde sözleşmeye bağlanmış içerikler dikkate alınmaz.

(2) İki ya da daha çok süreli yayında benzer içeriğe sürekli olarak yer verilmesi halinde yayınlardan yalnız birine resmî ilan ve reklam verilir. Bu durumda yayın sahibi aynı kişi ise resmî ilan ve reklam verilecek yayını bu kişi seçer. Süreli yayınların sahipleri farklı kişiler ise yayımlama hakkı, benzer içeriklerin kullanım hakkının kendisine ait olduğunu ispat eden yayına aittir.

Gazetelerin isimleri ile internet haber sitelerinin alan adlarının değişikliği

MADDE 26- (1) Gazetelerin isimleri ile internet haber sitelerinin alan adları, genel ahlak anlayışına ve kamu düzenine ters düşebilecek kelime veya kısaltmalardan oluşamaz.

(2) İnternet haber siteleri, haklarında yetkili merciler tarafından erişim engelleme kararı verilmesi halinde alan adı değişikliği talebinde bulunamazlar.

(3) Gazeteler isimlerini, internet haber siteleri alan adlarını değiştirmek istedikleri takdirde yeni isimlerini veya alan adlarını da içeren taleplerini, imzalı şekilde Kuruma intikal ettirirler.

(4) Yönetim Kurulu, yaptıracağı inceleme sonucunda isim veya alan adının birinci fıkraya uygun olduğu kanaatine varır ise değişikliğe izin verir.

(5) Gazete ve internet haber siteleri, değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararının kendilerine ulaştığı tarihten itibaren yeni isimlerini veya alan adlarını en az 3 iş günü önce Kuruma bildirmek şartıyla kullanabilirler. Bu değişiklikler, yapılmadan önce görünür bir alanda kamuoyuna duyurulur.

(6) Gazete ve internet haber siteleri, değişikliğe izin verildiğine ilişkin kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde bu değişikliği duyurmak ve yapmak zorundadır. Aksi takdirde yayınını aynı isimle veya alan adıyla devam ettirir.

(7) Gazete ve internet haber siteleri, yayın sahiplerinin değişmesi dışında, bir takvim yılı içerisinde iki defadan fazla isim veya alan adı değişikliği talebinde bulunamaz.

Fatura düzenlenmesi

MADDE 27- (1) Gazete ve internet haber siteleri, yayımladıkları resmî ilanlar için Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirtilen esas ve ölçülere göre, tüm süreli yayınlar da özel ilan ve reklamlar için kendileri tarafından belirlenen tarifeler üzerinden hesaplanan bedele göre Kurum komisyonunu düştükten sonra kalan bedel üzerinden fatura düzenlemek zorundadır.

(2) Belirtilen tarifelere veya bu Yönetmelikte tespit edilen diğer esaslara aykırı fatura düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemesi sebebiyle ilgili kanunlar uyarınca müeyyide uygulanması, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre işlem yapılmasına engel değildir.

Muhasebe işlemleri

MADDE 28- (1) Gazete ve internet haber sitelerinin muhasebelerini, bilanço esasına göre düzenlemeleri gerekir.

İşyeri zorunluluğu

MADDE 29- (1) Gazete ve internet haber sitelerinin gazetecilik mesleğini ifa etmek üzere tahsis edilmiş bir işyerinde faaliyetlerini sürdürmeleri zorunludur.

(2) Bu işyerinde;

a) Kadroda beyan edilen fikir işçileri ile orantılı olmak üzere kişi başına en az 5 metrekare çalışma alanının olması,

b) Fikir işçilerinin gazetecilik mesleğini gerçekleştirebilmek amacıyla kullanacakları gerekli teknik ekipmanın bulunması,

c) Gazetecilik mesleği ile bağdaşmayacak başka bir meslek faaliyeti veya ticari iş yapılmaması, aynı zamanda konut olarak kullanılmaması,

ç) Gazete ve internet haber sitesinin adının bulunduğu tabelanın görünür bir yere asılması,

gerekmektedir.

İKİNCİ KISIM

Resmî İlan Yayımıyla Alakalı Gazetelere Dair Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Kategoriler

Kapsam

MADDE 30- (1) Bekleme süresi içerisinde bulunan veya resmî ilan yayımlama hakkına sahip gazetelerin, birinci kısımdaki hükümler ile birlikte bu kısımda yer alan hükümlere de uymaları gerekir.

Yayın yerleri

MADDE 31- (1) Gazetelerin yayın yerleri aşağıda yer almaktadır:

a) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6/3/2008 tarihli ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca büyükşehir belediyesi statüsü kazanan ve/veya büyükşehir belediyesi sınırları yeniden belirlenen illerde;

1) Adana ili Çukurova, Karaisalı, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri,

2) Ankara ili Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri,

3) Antalya ili Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçeleri,

4) Aydın ili Efeler ilçesi,

5) Balıkesir ili Altıeylül ve Karesi ilçeleri,

6) Bursa ili Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçeleri,

7) Denizli ili Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri,

8) Diyarbakır ili Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri,

9) Erzurum ili Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçeleri,

10) Eskişehir ili Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri,

11) Gaziantep ili Oğuzeli, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçeleri,

12) Hatay ili Antakya ve Defne ilçeleri,

13) İstanbul ili Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçeleri,

14) İzmir ili Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Narlıdere ve Torbalı ilçeleri,

15) Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçeleri,

16) Kayseri ili Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçeleri,

17) Kocaeli ili Başiskele, İzmit ve Kartepe ilçeleri,

18) Konya ili Karatay, Meram ve Selçuklu ilçeleri,

19) Malatya ili Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri,

20) Manisa ili Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri,

21) Mardin ili Artuklu ilçesi,

22) Mersin ili Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçeleri,

23) Muğla ili Menteşe ilçesi,

24) Ordu ili Altınordu ilçesi,

25) Sakarya ili Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca, Serdivan ve Söğütlü ilçeleri,

26) Samsun ili Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçeleri,

27) Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi,

28) Trabzon ili Ortahisar ilçesi,

29) Şanlıurfa ili Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçeleri,

30) Van ili İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçeleri,

il merkezi olarak tek yayın yeri,

b) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu göz önünde bulundurulmak suretiyle, merkez belediyesi statüsünde olan Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illerinin her birinin merkezi tek yayın yeri,

c) Hatay ili Dörtyol, Erzin ile Payas ilçeleri; Hassa ve Kırıkhan ilçeleri; İskenderun ile Arsuz ilçeleri; Kocaeli ili Çayırova, Darıca, Dilovası ile Gebze ilçeleri; Muğla ili Fethiye ile Seydikemer ilçeleri; Tekirdağ ili Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri; Çorlu ile Ergene ilçeleri tek yayın yeri,

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde bahsedilen yayın yerlerinin dışında kalan ilçelerin her biri ayrı yayın yeri,

olarak kabul edilir.

(2) İdari bölünme ve/veya birleşmeler neticesinde oluşacak yeni idari yapılanmalar için bu Yönetmeliğin uygulanmasına dair usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) 5216, 5747 ve 6360 sayılı Kanunlar uyarınca büyükşehir belediyesi sınırları içerisine dâhil olan ilçelerde yayımlama hakkına sahip gazete bulunmaması halinde, bu ilçelere ait yayın yerleri, bağlı oldukları il için birinci fıkranın (a) bendinde belirlenen yayın yerleri içerisinde kabul edilir.

Kategoriler

MADDE 32- (1) Gazetelerin yayın yerlerine göre kategorileri şunlardır:

İKİNCİ BÖLÜM

Şartlar

Bekleme süresi

MADDE 33- (1) Gazetelerin resmî ilan yayımlama hakkı kazanabilmeleri için tabi olacakları bekleme süresi 36 aydır.

Yayında süreklilik

MADDE 34- (1) Gazeteler, kanuni kısıtlamalar dışında yayın hayatını kesintisiz olarak sürdürmek zorundadır.

(2) 32 nci maddede yer alan tabloda belirtilen 1., 2., 3., 4. ve 5. Kategorilere dâhil gazeteler günlük yayımlanır. Ancak, bu gazeteler 5187 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen beyannamede belirtilmesi ve imzalı şekilde Kuruma bildirilmesi şartıyla, bildirilen güne özgü olmak üzere haftada bir gün yayımlanmayabilir.

(3) 6. Kategoriye ait gazetelerin haftanın en az iki günü olmak kaydıyla, 5187 sayılı Kanun uyarınca verdikleri beyannamede belirtilen günlerde yayımlanmaları gerekir.

(4) Grev sebebiyle yayımlarına ara vermek zorunda kalan gazetelerin, grevin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde; fiili satış adedi şartı dışında, aranılan diğer vasıf ve ödevleri yerine getirmek suretiyle yeniden yayımlanmaları halinde resmî ilan yayımlama hakları devam eder.

(5) Gazeteler, Ramazan ve Kurban Bayramları için en az 3 iş günü öncesinde, mücbir sebep hallerinde ise 3 iş günü içerisinde Kuruma bildirmek şartıyla yayımlanmayabilir.

Teslim yükümlülüğü

MADDE 35- (1) Gazeteler, bu Yönetmeliğin muhtelif maddelerine ilişkin vasıf ve ödevlerin zamanında ve noksansız olarak yerine getirilip getirilmediğinin tespiti amacıyla yapılacak incelemelere mesnet teşkil etmek üzere;

a) İçeriğinde resmî ilan ve reklam olsun veya olmasın, evrak niteliğinde değerlendirilen ekler dâhil her sayısından en az 2 adedini,

b) Bu sayılara ait sayfalarını da Kurumun belirlediği dosya biçiminde İLANBİS üzerinden, en geç, tarihini taşıdığı gün saat 09.00’a kadar,

Kuruma ulaştırmak zorundadır.

(2) Kurum hizmetlerine yönelik faaliyetleri Kurumun diğer bir şubesi tarafından yürütülen şubelerin il merkezlerinde yayımlanan gazeteler ile 31 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki gazeteler, basılı nüshalarını en geç yayım gününü takip eden ikinci iş günü saat 16.00’ya kadar Kurum şubelerine ulaştırmakla yükümlüdür.

Künye ve zorunlu bilgiler

MADDE 36- (1) Gazetelerin her sayısında künyesinin yer alması zorunludur. Bu künyede yayının adı, tarihi, sayısı, yayın sahibinin gerçek kişi olması halinde gerçek kişi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişi, varsa ticaret unvanı ile tüzel kişi temsilcisi, varsa yayıncısı, sorumlu müdürü (yazı işleri müdürü), yayın türü ve yönetim yeri, iletişim telefonu, kurumsal elektronik posta adresi ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi ve dizilip basıldığı matbaa bilgilerinin gösterilmesi zorunludur.

(2) Gazetelerin; yayın sahibinin, tüzel kişi temsilcisinin, varsa yayıncısının, sorumlu müdürünün (yazı işleri müdürü) ve yönetim yerinin değişmesi halinde, değişikliğin en geç ilk iş gününde imzalı şekilde Kuruma bildirilmesi ve müteakip yayımlanan ilk sayının künyesinde gerekli değişikliklerin yapılması zorunludur.

(3) Künyenin kapladığı alan 140 santimetrekareyi geçemez.

(4) Yönetim yeri ile baskı yeri aynı adreste bulunan gazeteler, künyelerinde bunları tek adreste gösterebilir.

Sektörel defterler

MADDE 37- (1) Gazetelerin, resmî ilan yayımlama hakkına esas teşkil eden basılı her sayısına ait bilgileri İLANBİS’te yer alan ilgili defterlere kaydetmeleri zorunludur.

(2) Defterlerin tutulmasına dair usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

(3) Defterlere kaydedilmesi gereken iade miktarı hariç tüm bilgiler günlük olarak işlenir. İade miktarları ise en geç 10 gün içerisinde kaydedilir.

(4) Gazetelerin tutmak zorunda oldukları defterler ile bunların içeriği aşağıda belirtilmiştir:

a) Kâğıt defteri: Gazetenin baskı işlemlerinde sarf edilmek üzere fatura mukabili temin edilen kâğıdın girişi ile her sayısının baskısında kullanılan kâğıdın çıkışının, baskı tekniğine göre ağırlık veya tabaka birimi üzerinden kaydedildiği defterdir. Ancak, baskı işleminde kullanılan kâğıdın, bir sözleşmeye bağlanmış olarak baskıyı gerçekleştiren ticari kuruluş tarafından sağlandığı belgelendirildiği takdirde bu defter tutulmayabilir.

b) Baskı defteri: Gazetenin basıldığı matbaa veya matbaalardan intikal eden baskı fişi veya karşılığı olabilecek belgeler ile birlikte faturalara dayanılarak her sayısına ilişkin toplam, temiz ve bozuk baskı adetleri, baskı yeri, saati ve tekniği ile ilgili idareye ayrılan adedinin kaydedildiği defterdir.

c) Abone defteri: Aboneler gerçek kişi ise ad ve soyadının, tüzel kişi ise adının, varsa ticaret unvanının, adreslerinin, abonelik başlangıç ve bitiş tarihleri ile başlangıç tarihinden itibaren bedeli tahsil edilsin veya edilmesin, abone faturasına ait tarih ve numaranın kaydedildiği defterdir. Abonesi bulunmayan gazeteler bu defteri tutmak zorunda değildir.

ç) Satış defteri: Gazetenin her sayısından kaç adedinin son nokta bayilerde satışa sunulmak üzere dağıtım işini gerçekleştiren bayi veya bayilere verildiği ile kaç adedinin satılmayıp iade edildiğine ilişkin faturalardaki bilgiler ve varsa faturası düzenlenmiş abone adedinin gösterildiği defterdir.

Asgari kadro

MADDE 38- (1) Kategorilerine göre gazetelerin kadrolarında bulundurmaları gereken fikir işçilerinin asgari sayısı, dağılımı ve görevleri aşağıda verilmiştir:

(2) Bu madde gereğince 1., 2., 3. ve 4. Kategorilerde yer alan gazeteler, muhabir kadrosunda görev yapan bir kişinin yerine, asgari kadroda genel yayın yönetmeni istihdam edebilir.

(3) Yaygın gazetelerin 1. Kategori için belirtilen sayı ve görevlerdeki fikir işçisini istihdam etmesi zorunludur.

Asgari yüzölçümü

MADDE 39- (1) Gazetelerin yayımlanan her sayısına ait belirlenen günlük asgari yüzölçümleri kategorilerine göre aşağıda verilmiştir:

(2) Gazetelerin yayımlanmış bir sayısının yüzölçümünün tespitinde, sayfalarının ölçüsü ve adedi esas alınır.

(3) Gazetelerin yüzölçümü hesabında;

a) Sayfa kenar boşluklarında 2,5 santimetreyi geçen kısımları,

b) Gazete ile birlikte ücretli ya da ücretsiz verilen, aynı veya ayrı bir imtiyaz sahibine ait her türlü süreli veya süresiz yayın, ek veya kısmı,

dikkate alınmaz.

(4) Yaygın gazetelerin 1. Kategori için belirtilen yüzölçümü şartını yerine getirmesi zorunludur.

Sayfa düzeni

MADDE 40- (1) Gazetelerin, teknolojik gelişmelere uygun olarak sayfa düzenine özen göstermeleri; yazı, resim, fotoğraf, grafik ve benzerlerinin metinleriyle ilgisinin bulunmasının yanı sıra bu içeriğin rahatlıkla okunabilmesi ve anlaşılması için gerekli önlemleri almaları zorunludur.

(2) Gazetelerin içeriklerinde yer alan başlık ve spot dışındaki haber, köşe yazısı, makale, yorum, röportaj ve sair yazılı metinlerin her beş santimetrelik kısmında en az 12, en fazla 14 satır yazı bulunması ve harflerin 8 puntodan küçük, 10 puntodan ise büyük olmayacak şekilde kullanılması zorunludur.

(3) Basının yerleşik teamülleri ve baskı tekniği özellikleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle gazetelerin her sayfasında tarih, sayfa numarası ve isminin yer alması şarttır.

Baskı esasları

MADDE 41- (1) Gazetelerin basın sanayii ve teknolojideki gelişmelere uygun olarak içeriğinde yer alan her türlü yazı, resim, fotoğraf, grafik, karikatür ve benzerlerinin rahatlıkla okunabilir ve anlaşılabilir olmasını sağlayacak şekilde baskı tekniğine özen göstermeleri zorunludur.

(2) Gazetelerin baskı işlemlerinin kırtasiye tipi, ofis tipi, masaüstü veya taşınabilir dijital baskı makinesi, bilgisayar yazıcıları, teksir, fotokopi makineleri hariç; web ofset/rotatif, düz ofset matbaa veya sanayi tipi dijital baskı yapan makinelerde gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak, 31 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2), (13) ve (14) numaralı alt bentleri kapsamındaki yerlerde yayımlanan gazetelerin web ofset matbaa makinelerinde basılması şarttır.

(3) Mücbir sebepler dışında gazetelerin baskı işlemi, basılacak sayının tarihini taşıdığı günden bir önceki gün saat 19.00’dan önce gerçekleştirilemeyeceği gibi günlük asgari fiili satış miktarı kadarının aynı matbaada ara vermeden bir defada tamamlanması zorunludur.

(4) Gazetelerin baskı yeri değişikliğini en geç takip eden ilk iş günü imzalı şekilde Kuruma bildirmeleri gerekir.

(5) Gazetelerin her sayısına ilişkin sayfalarının yayın yerinde düzenlenmiş olması ve 15/7/1950 tarihli ve 5681 sayılı Matbaalar Kanunu hükümlerine uygun olarak yayımlandığı ilin sınırları içerisinde faaliyet gösteren matbaalarda basılması gerekir. Ancak, yüzölçümü 2,25 metrekareden az olmayan gazeteler baskı işlemlerini, önceden imzalı şekilde Kuruma bildirimde bulunmak kaydıyla aynı esaslar dâhilinde, yayımlandığı ilin sınırları dışındaki matbaalarda da gerçekleştirebilirler.

Dağıtım esasları

MADDE 42- (1) Gazetelerin yayın yerindeki tali ve son nokta bayilere dağıtımının, süreli yayın dağıtım amacıyla kurulmuş müesseseler aracılığıyla gerçekleştirilmesi şarttır. Dağıtım müessesesinin iş göreni, araç ve teknik ekipmanı ile fiziki şartlar yönünden emsalleriyle benzer her türlü imkâna sahip bulunması zorunludur.

(2) Yaygın gazetelerin bayi satışlarını, birinci fıkrada belirtilen müesseseler aracılığıyla yönetim yerinin bulunduğu yer ile birlikte her coğrafi bölgede olmak üzere yurt genelinin en az %70’inde günü gününe bu müesseselere bağlı tali bayiler aracılığıyla dağıtıma sunarak, son nokta bayilerde gerçekleştirmeleri ve bu hususu belgelendirmeleri gerekmektedir.

(3) Gazetelerin, yayın yerlerinde birinci fıkrada belirtilen nitelikte dağıtım müessesesi bulunmaması halinde; bayi satışlarını, yayın yerindeki satış noktaları göz önünde bulundurulmak suretiyle en az iki son nokta bayi aracılığıyla gerçekleştirmeleri ve bu hususu belgelendirmeleri gerekmektedir.

(4) Gazetelerin her sayısının, tarihini taşıdığı gün en geç saat 09.00’a kadar son nokta bayilerde satışa sunulması şarttır.

(5) Son nokta bayiler aracılığıyla yapılan satışlara ait verilerin, dağıtım işini gerçekleştiren müesseseler tarafından bildirilmesi hususunda gazetelerin gerekli tedbirleri almaları zorunludur.

(6) Gazetelerin dağıtımını gerçekleştiren bayi veya bayilerin değişmesi halinde, değişikliğin en geç 3 iş günü içerisinde gazete tarafından imzalı şekilde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

Asgari satış fiyatı ve komisyon oranı

MADDE 43- (1) Gazetelerin her yayım gününe ait sayısının birinci sayfasında belirtilmesi gereken satış fiyatı, katma değer vergisi dâhil yerel ve bölgesel gazetelerde 1,50 Türk lirasından, yaygın gazetelerde ise 2 Türk lirasından az olamaz.

(2) Bayilere ödenecek komisyon ücreti ile abonelere yapılan indirim, gazetenin üzerinde yazılı meblağın % 40’ından fazla olamaz. Abone sağlayanlara verilecek ücret bu orana dâhildir.

(3) Abonelik bedeli, varsa indirim düşüldükten sonra belirlenen satış fiyatı ile abonelik süresinin çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamaz.

Bayi ve abone satışları

MADDE 44- (1) Gazetelerin yayın yerinde bayiler aracılığıyla ve abonelik yoluyla gerçekleştirmesi gereken asgari fiili satış ve iade adetleri ile oranları kategorilerine göre aşağıda verilmiştir:

(2) Yaygın gazetelerin 1. Kategori için belirtilen satış ve iade şartlarını yerine getirmesi zorunludur.

(3) Son nokta bayilerdeki satışların makul ve kabul edilebilir gerekçelerle birden fazla yapılan satışlar istisna olmak üzere fiilen ve birer birer yapılmış olması esastır.

(4) Aboneliklerin, günlük fiili satış adedine dâhil edilebilmesi için taşıması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Süresi 1 aydan az olan abonelikler dikkate alınmaz.

b) Gazetelerin yayımlanan her sayısının, tarihini taşıdığı gün saat 09.00’a kadar abonelerine ulaştırılmak üzere, tek tek veya toplu olarak irsaliyeleri düzenlenmek suretiyle abone dağıtım işini gerçekleştirenlere verilmesi ve bu işlemlerin belgelendirilmesi şarttır.

c) Abonelik faturası düzenlenmiş ve (b) bendinde belirtilen zamanda abonelerine ulaştırılan gazete adedi, günlük fiili satışa dâhil edilir. Gazeteler, abone yoluyla yapılan satışlara ilişkin nüshaların abone sahiplerinin eline geçip geçmediğini tespit için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.

(5) Gazetelerin abonelik yoluyla yaptığı satışlardan;

a) Yayımlanan her sayısına ilişkin fiili satış miktarı 1.000 adede kadar olan gazetelerde; beher sayısı için abone olan her bir gerçek kişi için 1; kamu kurum, kuruluş, müessese ve iştirakleri ile sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partilerin teşkilatları için en fazla 10; diğer tüzel kişiler için ise en fazla 5 adedi,

b) Yayımlanan her sayısına ilişkin fiili satış miktarı 1.000 ve üzerinde olan gazetelerde; beher sayısı için abone olan her bir gerçek kişi için 1; kamu kurum, kuruluş, müessese ve iştirakleri ile sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partilerin teşkilatları için en fazla 20; diğer tüzel kişiler için ise en fazla 10 adedi,

aranılan fiili satış miktarının abone sayısına dâhil edilebilir.

Abonelerin araştırılması

MADDE 45- (1) Abonelerle ilgili olarak belirtilen ödevlerin yerine getirilip getirilmediği Kurum tarafından resen araştırılabilir.

(2) Kurum tarafından yapılacak her türlü araştırma sonucu; abone sayısının, asgari fiili satış adedine etkili olan sayının altına düştüğü veya bu sayının üstünde kalmakla beraber, abonelerin %15 veya daha fazlasının fiilen devam etmediği tespit edilir ise gazetenin yayımlama hakkı durdurulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca yayımlama hakkının durduğu tarih tespit edilemediği takdirde, geçerli sayılmayan abonelerden, abonelik başlangıcı en eski olanına ait faturanın düzenlenme tarihi, durma tarihi olarak kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Resmî İlan Kontenjanına İlişkin Gösterge Şartları ve Sayıları

Esas göstergeler

MADDE 46- (1) Gazetelerin aylık resmî ilan kontenjanına esas gösterge sayıları;

a) Yaygın gazetelerden günlük yayımlananlar 180, haftada 1 gün yayımlanmayanlar 156,

b) İl merkezlerinde günlük yayımlananlar 150, haftada 1 gün yayımlanmayanlar 130,

c) İlçelerde haftanın her günü yayımlananlar 150, 6 günü yayımlananlar 130, 5 günü yayımlananlar 100, 4 günü yayımlananlar 80, 3 günü yayımlananlar 60, 2 günü yayımlananlar 40,

olarak belirlenmiştir.

Ek gösterge şartları

MADDE 47- (1) Gazetelerin ek göstergelerden yararlanabilmeleri için;

a) En az 6 ay süreyle resmî ilan yayımlamış olmaları,

b) Ek gösterge şartını geriye doğru en az 1 ay süreyle yerine getirmeleri,

c) Ek gösterge başvurusuna konu hükmün bu Yönetmelikte düzenlendiği maddeyi açıkça belirtmek şartıyla bu taleplerini imzalı olarak Kuruma bildirmeleri,

gerekmektedir.

(2) Gazetelerin ek göstergeden yararlanmaya başlayacağı tarih, birinci fıkradaki şartların yerine getirildiğinin Kurum tarafından tespit edilmesi halinde, talebin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihtir.

Kadro-yüzölçümü ek göstergesi

MADDE 48- (1) Kadrolarında 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen niteliklere sahip ve 38 inci maddede belirlenen asgari fikir işçileri kadrosunun görev ve sayıları ile orantılı olmak üzere;

a) 2 katı fikir işçisini kadrosunda bulunduran;

1) Yaygın ve yayın yeri İstanbul olan gazetelerden yüzölçümü en az 3,00 metrekare olanlara 1/3 oranında,

2) Diğer gazetelerden yüzölçümü en az 2,25 metrekare olanlara 1/3 oranında,

b) 3 katı fikir işçisini kadrosunda bulunduran yaygın gazetelerden yüzölçümü en az 3,70 metrekare olanlara 2/3 oranında,

ek gösterge uygulanır.

Baskı ek göstergesi

MADDE 49- (1) Yaygın gazetelerden günlük her bir ilde en az 5.000 adet olmak şartıyla;

a) 2 ilde basılanlara 1/6 oranında,

b) 3 ilde basılanlara 1/3 oranında,

ek gösterge uygulanır.

Dağıtım ek göstergesi

MADDE 50- (1) Süreli yayın dağıtımını yerine getirebilecek iş göreni, araç ve teknik ekipmanı ile fiziki şartlar yönünden emsalleriyle benzer her türlü imkâna sahip bulunan müesseseler aracılığıyla günlük asgari fiili satış adedinin tamamını yayın yeri ile birlikte her coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, yurt genelinin en az % 70’inde günü gününe dağıtıma sunarak bu müesseselere bağlı son nokta bayilerde satışını gerçekleştiren ve istenmesi durumunda bu hususu belgelendiren yaygın gazetelere 1/3 oranında ek gösterge uygulanır.

Satış ek göstergesi

MADDE 51- (1) Yüzölçümü en az 3,00 metrekare olan yaygın gazeteler ile 1. ve 2. Kategorilerde yer alan gazetelerden;

a) Günlük fiili satışı 10.000 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 3.000 adedini bayiler aracılığıyla gerçekleştirenlere 1/3 oranında,

b) Günlük fiili satışı 25.000 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 5.000 adedini bayiler aracılığıyla gerçekleştirenlere 1/2 oranında,

c) Günlük fiili satışı 50.000 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 10.000 adedini bayiler aracılığıyla gerçekleştirenlere 1 katı oranında,

ç) Günlük fiili satışı 100.000 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 15.000 adedini bayiler aracılığıyla gerçekleştirenlere 1,5 katı oranında,

d) Günlük fiili satışı 150.000 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 20.000 adedini bayiler aracılığıyla gerçekleştirenlere 2 katı oranında,

ek gösterge uygulanır.

(2) Yüzölçümü en az 2,25 metrekare olan 3., 4. ve 5. Kategorilerde yer alan yerel ve bölgesel gazetelerden;

a) Günlük fiili satışı 1.000 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 500 adedini bayiler aracılığıyla gerçekleştirenlere 1/6 oranında,

b) Günlük fiili satışı 2.500 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 1.000 adedini bayiler aracılığıyla gerçekleştirenlere 1/4 oranında,

c) Günlük fiili satışı 5.000 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 2.000 adedini bayiler aracılığıyla gerçekleştirenlere 1/3 oranında,

ç) Günlük fiili satışı 10.000 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 3.000 adedini bayiler aracılığıyla gerçekleştirenlere 1/2 oranında,

ek gösterge uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Resmî İlan Yayımıyla Alakalı İnternet Haber Sitelerine Dair Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Kategoriler

Kapsam

MADDE 52- (1) Bekleme süresi içerisinde bulunan veya resmî ilan yayımlama hakkına sahip internet haber sitelerinin, birinci kısımdaki hükümler ile birlikte bu kısımda yer alan hükümlere de uymaları gerekir.

Kategoriler

MADDE 53- (1) İnternet haber sitelerinin kontenjan yerlerine göre kategorileri şunlardır:

(2) İnternet haber sitelerinin bu madde kapsamındaki kategorileri il sınırları esas alınarak belirlenmiş olup ilçeler de bu kontenjan yerine dâhildir.

(3) Genel Kategori ise; 1., 2., 3., 4. ve 5. Kategorilerden hangisinde olduğuna bakılmaksızın 77 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan resmî ilanları yayımlamak üzere belli niteliklere sahip internet haber sitelerinin ayrıca yer alacakları kontenjan yeridir. Genel Kategoride yer alan internet haber siteleri il sınırları esas alınarak oluşturulmuş kontenjan yerlerindeki resmî ilanlardan da faydalandırılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Şartlar

Bekleme süresi

MADDE 54- (1) İnternet haber sitelerinin resmî ilan yayımlayabilmeleri için bekleme süresi 24 aydır.

(2) İstisnai olarak resmî ilan yayımlama hakkı kazanabilmesi için imzalı şekilde başvuru tarihinden itibaren dâhil olduğu 1., 2., 3., 4. veya 5. Kategoriler için belirlenmiş asgari kadro ve günlük asgari içerik sayılarının 2 katı ile günlük asgari tekil ziyaretçi sayısının 4 katını yerine getiren internet haber sitelerine bekleme süresi 6 ay olarak uygulanır. Bu fıkra kapsamında resmî ilan yayımlama hakkı kazanan internet haber siteleri, yayımlama hakkını kazandıktan sonra en az 18 ay daha dâhil olduğu kategori için belirlenmiş olan bu fıkrada belirlenen şartları yerine getirmeye devam etmek zorundadır. Aksi halde yayımlama hakları durdurulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca bekleme süresini tamamlayarak yayımlama hakkı kazanan internet haber siteleri, şartlarını yerine getirdikleri ek göstergelerden de faydalandırılır.

İmtiyaz sahipliği

MADDE 55- (1) İnternet haber sitelerinin imtiyaz sahibinin;

a) Gerçek kişi olması halinde bu kişinin Türk vatandaşı olması,

b) Tüzel kişi olması halinde sermayesinin % 51’inin Türk vatandaşlarına ait olması, tüzel kişi temsilcisi, yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ile yönetim kurulu çoğunluğu ve genel müdürü gibi yetkililerin ve karar organlarındaki oy çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek veya tüzel kişilerde bulunması,

zorunludur.

(2) Birinci fıkrada bahsi geçen gerçek kişilerin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması, tüzel kişilerin ise Türkiye’de faaliyet göstermesi gerekmektedir.

Yayında süreklilik

MADDE 56- (1) İnternet haber siteleri, mücbir sebepler ve kanuni kısıtlamalar dışında yayınlarını kesintisiz olarak sürdürmek zorundadır.

(2) Grev sebebiyle yayımlarına ara vermek zorunda kalan internet haber sitelerinin, grevin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ziyaretçi trafik bilgileri şartları dışında, aranılan diğer vasıf ve ödevleri yerine getirmek suretiyle yeniden yayımlarına devam etmeleri halinde resmî ilan yayımlama hakları devam eder.

(3) İnternet haber sitelerinden, Kuruma en az 3 iş günü önce bildirmeleri şartıyla Ramazan ve Kurban Bayramlarına denk gelen günlerde ziyaretçi trafik ve içerik şartları aranmaz.

İçerikleri muhafaza yükümlülüğü

MADDE 57- (1) İnternet haber siteleri, 5187 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince muhafaza ettiği içerikleri Kurumun talebi halinde, incelemeye imkân verecek şekilde ibraz etmek zorundadır.

(2) İnternet haber siteleri, yayımladıkları içerikleri ve sitelerine yapılan kullanıcı ziyaret bilgilerini, Kurumun talebi halinde bildirmek üzere gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Künye ve iletişim bilgileri

MADDE 58- (1) İnternet haber sitelerinde kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği iletişim başlığı altında künye bulundurulması zorunludur. Bu başlık altında; yayın sahibinin gerçek kişi olması halinde gerçek kişi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişi, varsa ticaret unvanı ile tüzel kişi temsilcisi, varsa yayıncısı, sorumlu müdürü (yazı işleri müdürü), yönetim yeri, iletişim telefonu, kurumsal elektronik posta adresi, UETS adresi ve yer sağlayıcısı bilgilerinin gösterilmesi gerekmektedir.

(2) İnternet haber sitelerinin; yayın sahibinin, tüzel kişi temsilcisinin, varsa yayıncısının, sorumlu müdürünün (yazı işleri müdürü) ve yönetim yerinin değişmesi halinde, değişikliklerin en geç ilk iş gününde imzalı şekilde Kuruma bildirmeleri ve aynı gün iletişim başlığı altında gerekli değişiklikleri yapmaları zorunludur.

(3) İnternet haber siteleri, yer sağlayıcı değişikliklerini en geç bir iş günü öncesinde imzalı olarak Kuruma bildirmek zorundadır.

Asgari kadro

MADDE 59- (1) Kategorilerine göre internet haber sitelerinin kadrolarında bulundurmaları zorunlu olan fikir işçilerinin asgari sayısı, dağılımı ve görevleri aşağıda verilmiştir:

Asgari haber sayısı ve içerik

MADDE 60- (1) İnternet haber sitelerinde yayımlanacak günlük asgari haber sayısı kategorilerine göre aşağıda verilmiştir:

(2) İnternet haber sitelerinin içeriklerinde yer alan haber ve köşe yazılarında tarih ve saat bilgilerinin yer alması zorunludur. Bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ve saati ile sonraki güncelleme bilgileri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilir.

Asgari ziyaretçi trafik bilgileri

MADDE 61- (1) İnternet haber sitelerinin günlük asgari ziyaretçi trafik bilgileri kategorilerine göre aşağıda verilmiştir:

(2) Tekil ziyaretçi sayılarının, kategori ve göstergelere göre en az %15’inin doğrudan gelen ziyaretçilerden oluşması zorunludur.

(3) 1., 2., 3., 4. ve 5. Kategorilerde yer alan internet haber sitelerinin ziyaretçilerinin günlük ortalama sayfada kalma süresi en az 1 dakika; Genel Kategoride ise en az 2 dakika olması zorunludur.

(4) Ziyaretçi trafik bilgilerinde yurt içi kaynaklı olanlar dikkate alınır. Ancak Genel Kategoride yer alan internet haber sitelerinin ziyaretçi trafik verilerinin hesaplanmasında yurt dışı kaynaklı olanların %5’i dâhil edilir.

(5) İnternet haber siteleri her yayım gününe ilişkin ziyaretçi trafik bilgilerini, Kurumun talebi halinde bir sonraki gün saat 17.00’ye kadar İLANBİS üzerinden ulaştırmak zorundadır.

(6) İnternet haber siteleri Kurum tarafından belirlenen ve ziyaretçi trafik bilgilerini toplayan ölçüm aracını kullanmak zorundadır.

Tasarım ve kodlama esasları

MADDE 62- (1) İnternet haber sitelerinin, teknolojik gelişmelere uygun olarak, tasarım ve kodlama tekniğine özen göstermesi, içeriğinde yer alan her türlü yazı, resim, fotoğraf, grafik, karikatür ve benzerlerinin anlaşılabilir olmasının yanı sıra bu tür içeriklerin metinleriyle ilgisinin bulunması ve rahatlıkla okunabilmesi için gerekli önlemleri almaları zorunludur.

Ziyaretçi trafiklerinde ağır ihlal

MADDE 63- (1) Kurumun resmî ilanları belli nitelik ve şartları taşıyan süreli yayınlara eşit şekilde dağıtma görevinin kısmen veya tamamen engellenmesine, aksamasına, işlevsiz kılınmasına yahut ilan dağıtım kontenjanlarını hukuka aykırı olarak etkilemeye yönelik bilinen ya da ileride geliştirilecek olan herhangi bir yöntemle kasıtlı ve hileli birtakım davranış ve işlemleri gerçekleştirerek ziyaretçi trafik bilgilerinde manipülasyon yapılamaz.

(2) İnternet haber siteleri; başkaları tarafından yapılan siber saldırılar ile manipülasyon gerçekleştirildiği izlenimini veren herhangi bir durumu bu halin gerçekleştiği andan itibaren ivedilikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı olarak bildirmek ve gerekli teknik önlemleri almakla yükümlüdür. Başvurunun yapılmasını müteakip Kurum şube müdürlüklerinin, resmî ilan ve reklam dağıtım görevi ile ilgili tedbir almasına imkân tanıyacak şekilde gecikmeksizin bu durumdan ve karşılığında alınan tedbirlerden haberdar edilmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Resmî İlan Kontenjanına İlişkin Gösterge Şartları ve Sayıları

Esas göstergeler

MADDE 64- (1) İnternet haber sitelerinin aylık resmî ilan kontenjanına esas gösterge sayısı 150’dir.

Ek gösterge şartları

MADDE 65- (1) İnternet haber sitelerinin ek göstergelerden yararlanabilmeleri için;

a) En az 6 ay süreyle resmî ilan yayımlamış olmaları,

b) Ek gösterge şartını geriye doğru en az 1 ay süreyle yerine getirmeleri,

c) Ek gösterge başvurusuna konu hükmün bu Yönetmelikte düzenlendiği maddeyi açıkça belirtmek şartıyla bu taleplerini imzalı olarak Kuruma bildirmeleri,

gerekmektedir.

(2) İnternet haber sitelerinin ek göstergeden yararlanmaya başlayacakları tarih, birinci fıkradaki şartların yerine getirildiğinin Kurum tarafından tespit edilmesi halinde, talebin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihtir.

Kadro ek göstergesi

MADDE 66- (1) İnternet haber sitelerinden, 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen niteliklere sahip ve 59 uncu maddede kendileri için belirlenen asgari fikir işçileri kadrosunun görev ve sayıları ile orantılı olmak üzere;

a) 2 katı fikir işçisini kadrosunda bulunduranlara 1/6 oranında,

b) 3 katı fikir işçisini kadrosunda bulunduranlara 1/4 katı oranında,

ek gösterge uygulanır.

Ziyaretçi trafiği ek göstergesi

MADDE 67- (1) İnternet haber sitelerinden, kategorilerine ait asgari fikir işçisi sayısının;

a) En az 2 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı;

1) 1,5 katının üzerinde olanlara 1/3 oranında,

2) 2 katının üzerinde olanlara 1/2 oranında,

b) En az 3 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı 3 katının üzerinde olanlara 1 katı oranında,

ek gösterge uygulanır.

İlan haberleştirme ek göstergesi

MADDE 68- (1) Kurumun ilan portalında yayımlanan ilanlardan her gün en az 3 farklı ilanı; Kurumca tespit edilecek sosyal ağlardan, kendisine ait hesaplarda Kurumun belirleyeceği şekilde paylaşanlara 1/6 oranında ek gösterge uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ek gösterge uygulamasından yararlanmak isteyenlerin, sosyal ağ hesaplarını internet haber sitesinde ziyaretçilerin kolaylıkla görebileceği şekilde ana sayfada belirtmeleri zorunludur.

(3) Birinci fıkraya göre ek gösterge uygulamasından yararlanan internet haber sitelerinin kendilerine ait sosyal ağ hesaplarının içeriğinde Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 49 uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlak Esasları Hakkında Genel Kurul Kararını ihlal ettiğinin resen ya da şikâyet üzerine tespiti halinde, ilgili internet haber siteleri Yönetim Kurulu kararıyla 2 ayı geçmeyecek şekilde birinci fıkra hükmünden yararlandırılmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Resmî İlanların Dağıtımı ve Yayımlanması

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Resmî ilanların dağıtım ve yayımlanma ilkesi

MADDE 69- (1) Resmî ilanlar, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre, resmî ilan yayımını zorunlu kılan mevzuata uygun olacak şekilde, Kurum tarafından belirlenecek resmî ilan yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitelerine dağıtılır.

(2) Resmî ilanların dağıtımında, ilanların yasal dayanaklarına uygun olan talepler yerine getirilir.

(3) Resmî ilanlar; aksi belirtilmedikçe gazetelerin genel baskılarında yayımlanır, internet haber sitelerinde ise Türkiye genelinde gösterilir.

(4) Resmî ilanlar, internet haber sitelerinin ana sayfasında ve görünür bir alanda yer verilen Kurumun dijital panosu aracılığıyla da yayımlanır.

Resmî ilanların gösterimi, düzenlenmesi ve ölçümlenmesi

MADDE 70- (1) Gazete veya internet haber siteleri ya da ilan portalında yayımlanacak resmî ilanların düzenlenmesi ve ölçümlenmesine dair işlemlerin Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılması zorunludur.

(2) Resmî İlan Fiyat Tarifesine aykırı uygulamalar fatura düzenlenirken dikkate alınmaz.

(3) İnternet haber sitelerinde resmî ilanların gösteriminin nasıl yapılacağı ile hangi alanlarda ve ne şekilde yayımlanacağı Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu ilanların ücreti, yazı karakteri, puntosu, ölçüm şekli ile diğer teknik şartlar Resmî İlan Fiyat Tarifesiyle tespit edilir.

Aylık resmî ilan kontenjanı

MADDE 71- (1) Bir yayın veya kontenjan yerinde bir ay içinde yayımlanması muhtemel resmî ilanların, o yerdeki gazete veya internet haber sitelerinin her birine hangi oranda dağıtılacağına esas teşkil eden ölçüye aylık resmî ilan kontenjanı adı verilir.

(2) Gazetelerin aylık resmî ilan kontenjanının tespitinde; yüzölçümü, fikir işçisi sayısı, günlük fiili satış adedi, dağıtım-satış usulü, baskı tekniği ve yerleri ile bir ay içindeki yayım sayısı gibi unsurlar dikkate alınır.

(3) İnternet haber sitelerinin aylık resmî ilan kontenjanının tespitinde; fikir işçisi sayısı, içerik sayısı, tekil ziyaretçi sayısı, sayfa görüntüleme sayısı, sayfada kalma süresi ile sosyal medya hesaplarında resmî ilan paylaşımı gibi unsurlar dikkate alınır.

(4) Her ayın ilk ve son günleri arasında yayımlatılan resmî ilanların dağıtımına ilişkin resmî ilan kontenjan ve dağıtım tabloları, ay sonu işlemlerinin kesinleşmesini müteakip İLANBİS üzerinden yayın veya kontenjan yerlerine göre ilgili gazete veya internet haber sitelerinin erişimine açılır.

Uygulanacak gösterge sayısının belirlenmesi

MADDE 72- (1) Gazete veya internet haber sitelerinin aylık resmî ilan kontenjanının belirlenmesini sağlayan esas gösterge sayıları, ek gösterge şart ve oranları, yayın veya kontenjan yerlerine göre ikinci ve üçüncü kısımlarda düzenlenmiştir.

(2) Uygulanacak toplam gösterge sayısı; esas gösterge sayısının ek gösterge oranları ile çarpımı sonucu bulunan sayının, esas gösterge sayısı ile toplanması sonucunda belirlenir.

Resmî ilan katsayısı

MADDE 73- (1) Resmî ilan katsayısı, belirli bir yayın veya kontenjan yerinde bir ay boyunca yayımlatılan resmî ilan tutarının, o yerde yayımlanan ve yayımlama hakkına sahip gazete veya internet haber sitelerine uygulanan gösterge sayıları toplamına bölünmesiyle elde edilir.

Aylık resmî ilan kontenjanı belirleme usulü

MADDE 74- (1) Gazete veya internet haber sitelerinin aylık resmî ilan kontenjanı, kendilerine uygulanan toplam gösterge sayısının, her ayın sonunda hesaplanacak resmî ilan katsayısı ile çarpılması sonucunda bulunur.

Kontenjan hesabı

MADDE 75- (1) Gazete veya internet haber sitelerinin bir aylık resmî ilan kontenjanı 30 gün üzerinden hesaplanır. Gazete veya internet haber sitelerinin bir günlük kontenjan hesabında, uygulanan toplam gösterge sayısının otuzda biri esas alınır. Ancak, 5187 sayılı Kanun hükümlerine göre verdikleri beyannamede belirtildiği takdirde, o günlere özgü olmak üzere, haftada bir gün yayımlanmayan gazeteler için bu sayı 26 olarak alınır.

(2) Herhangi bir sebeple bir aydan az süreyle resmî ilan verilmesi gereken hallerde, gazete veya internet haber sitelerinin günlük kontenjanları esas alınarak, yayımlayacakları resmî ilan miktarı bulunur.

(3) Gazete veya internet haber sitelerinin bir ay içinde fazla veya eksik olarak yayımladığı resmî ilanlar, takip eden aydaki kontenjanlarından düşülür veya kontenjanlarına eklenir.

(4) Resmî ilanları zamanında yayımlamayan veya haklı bir sebep olmadıkça yayımlamaktan imtina eden gazete ve internet haber siteleri, aylık resmî ilan kontenjanı kadar resmî ilan yayımlamadıklarında takip eden aylarda bu bakiyeleri talep edemez.

Gazeteler için kontenjan uygulama istisnası

MADDE 76- (1) Resmî ilan yayımlama hakkına sahip yaygın gazetelerden geriye doğru 12 ay süreyle;

a) Her sayısının bayi yoluyla yapılan günlük fiili satışı 25.000 adetten ve yüzölçümü 3,00 metrekareden az olmayan,

b) 18 inci ve 19 uncu maddelerde nitelikleri belirtilen ve 38 inci maddede yer alan 1. Kategori için belirlenen asgari sayı ve görevlerle orantılı olmak üzere kadrolarında en az 2 katı fikir işçisini istihdam eden,

c) Günlük fiili satışı 51 inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla 50.000 adedin üzerinde gerçekleşen, gazeteler için, yayın yeri gözetilmeksizin ayrı bir resmî ilan kontenjan ve dağıtım tablosu düzenlemeye veya bu uygulamayı sona erdirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) Birinci fıkra uyarınca düzenlenecek tabloda yer alan bir gazetenin, günlük fiili satışının 50.000 adedin altında gerçekleşmesi halinde, ilgili gazete kendi yayın yerine ilişkin resmî ilan kontenjan ve dağıtım tablolarına dâhil edilir.

(3) Gazetelerin birinci fıkra uyarınca düzenlenecek tabloya dâhil olabilmek için imzalı taleplerini Kuruma intikal ettirmeleri gerekmektedir. Yapılacak denetleme veya incelemenin neticesinde şartların yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde takip eden aydan itibaren bu gazeteler söz konusu tabloya dâhil edilir.

Genel kategoride yer alan internet haber sitelerinde yayımlanacak ilanlar

MADDE 77- (1) Genel Kategoride yer alan internet haber sitelerinde yayımlatılacak resmî ilanlar şunlardır:

a) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 114 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (2) numaralı bendi ile 166 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yayımlanacak ilanlar.

b) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin son cümlesi kapsamındaki ilanlar.

c) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre yayımlanacak ilanlar.

ç) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yayımlanacak ilanlar.

d) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında yapılan gaiplik, tapu iptali ve tescil davaları, miras ve veraset davaları ile 713 üncü maddesindeki olağanüstü zamanaşımına ilişkin ilanlar.

e) 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki ilanlar.

f) 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 16 ncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamındaki ilanlar.

(2) Bulunduğu yönetim yerinin il sınırlarına göre yapılmış kontenjan yerlerinden, hangisinde olduğuna bakılmaksızın sadece Genel Kategoride yer alan internet haber sitelerinde yayımlanacak resmî ilanlar için kontenjan yeri gözetilmeksizin ayrı bir resmî ilan kontenjan ve dağıtım tablosu düzenlemeye veya bu uygulamayı sona erdirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

BEŞİNCİ KISIM

Resmî Reklam Yayımlayacak Süreli Yayınlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kapsam

MADDE 78- (1) Yalnız reklam yayımlama hakkına sahip veya bu hakkı kazanabilmek için bekleme süresi içerisinde bulunan süreli yayınların bu kısımdaki hükümlere uyması zorunludur. Ayrıca birinci kısımda yer alan hükümler ilgisi ölçüsünde uygulanır.

İçerik

MADDE 79- (1) Bu kısım kapsamındaki süreli yayınların içeriklerinde; siyasi, sosyal, ekonomi, kültür, sanat, magazin ve spor konularından herhangi biri veya birden fazlasına ilişkin özgün ve güncel olmak üzere haber, köşe yazısı, makale, yorum, araştırma, röportaj gibi sair yazı ile resim, fotoğraf, grafik, karikatür ve benzerlerine yer vermeleri gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM

Gazete ve Dergilere Dair Şartlar

Bekleme süresi

MADDE 80- (1) Gazete ve dergilerin resmî reklam yayımlama hakkını kazanabilmeleri için yayımlama taleplerinden itibaren yayım zamanlarına uygun olarak en az;

a) Haftada 1 veya daha sık yayımlananların 12,

b) 15 günde bir yayımlananların 9,

c) Ayda bir yayımlananların 6,

ç) 2 ayda bir yayımlananların 3,

d) 3 ayda bir yayımlananların 2,

sayı yayımlanmış olmaları zorunludur.

(2) Yayım aralığı 3 ayın üzerindeki gazete ve dergilerde resmî reklam yayımlatılmaz.

Özel sayı

MADDE 81- (1) Bekleme süresi içinde özel sayı çıkaran gazete ve dergiye, en fazla 2 özel sayı için resmî reklam verilebilir.

Asgari kadro

MADDE 82- (1) Gazete ve dergilerin asgari fikir işçisi kadrolarında en az 1 sorumlu müdür (yazı işleri müdürü) ve 1 muhabir istihdam edilmesi zorunludur.

Asgari yüzölçümü

MADDE 83- (1) Gazete ve dergilerin yüzölçümlerinin en az 1,40 metrekare olması zorunludur.

Yayında süreklilik

MADDE 84- (1) Gazete ve dergilerin, 5187 sayılı Kanun uyarınca verdikleri beyannamede yer alan periyotlarda yayımlanmaları gerekir.

(2) Resmî reklam yayımlama hakkını kazanmış olan ve en az ayda bir veya daha sık yayımlanan gazete ve dergiler, aynı yıl içinde 1 defayı geçmemek üzere 2 sayısını birleştirebilirler.

Teslim yükümlülüğü

MADDE 85- (1) Gazete ve dergiler, içeriğinde reklam olsun veya olmasın, evrak niteliğinde değerlendirilen her sayısından ekler dâhil en az 2 adedini Kurum şubelerine, bu sayılara ait sayfalarını da ayrıca Kurumun belirlediği dosya biçiminde İLANBİS üzerinden Kuruma ulaştırmak zorundadır. Aksi takdirde süreli yayınlar listesinden çıkarılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İnternet Haber Sitelerine Dair Şartlar

Bekleme süresi

MADDE 86- (1) İnternet haber sitelerinin resmî reklam yayımlama hakkı kazanabilmeleri için yayımlama taleplerinden itibaren tabi olacakları bekleme süreleri 30 gündür.

Yayında süreklilik

MADDE 87- (1) İnternet haber siteleri, mücbir sebepler ve kanuni kısıtlamalar dışında yayınlarını kesintisiz olarak sürdürmek zorundadır.

Asgari kadro

MADDE 88- (1) İnternet haber sitelerinin asgari fikir işçisi kadrolarında en az 1 sorumlu müdür (yazı işleri müdürü) ve 1 muhabir istihdam edilmesi zorunludur.

Asgari içerik

MADDE 89- (1) İnternet haber sitelerinin, her ay en az 30 içerik yayımlamaları zorunludur.

(2) İnternet haber sitelerinin içeriklerinde yer alan haber ve köşe yazılarında tarih ve saat bilgilerinin yer alması şarttır. İnternet haber sitelerinde bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ve saati ile sonraki güncelleme bilgileri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilir.

Künye ve iletişim bilgileri

MADDE 90- (1) İnternet haber sitelerinde kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği iletişim başlığı altında künye bulundurulması zorunludur. Bu başlık altında; yayın sahibinin gerçek kişi olması halinde gerçek kişi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişi, varsa ticaret unvanı ile tüzel kişi temsilcisi, varsa yayıncısı, sorumlu müdürü (yazı işleri müdürü), yönetim yeri, iletişim telefonu, kurumsal elektronik posta adresi, UETS adresi ve yer sağlayıcısı bilgilerinin gösterilmesi gerekmektedir.

(2) İnternet haber sitelerinin; yayın sahibinin, tüzel kişi temsilcisinin, varsa yayıncısının, sorumlu müdürünün (yazı işleri müdürü) ve yönetim yerinin değişmesi halinde, değişikliğin en geç ilk iş gününde imzalı şekilde Kuruma bildirilmesi ve aynı gün iletişim başlığı altında gerekli değişiklikleri yapmaları zorunludur.

İçerikleri muhafaza yükümlülüğü

MADDE 91- (1) İnternet haber siteleri, 5187 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince muhafaza ettiği içerikleri Kurumun talebi halinde, incelemeye imkân vermek üzere ibraz etmek zorundadır.

ALTINCI KISIM

Denetlemeler ve Kontrol Kurulu Raporları

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Genel hükümler

MADDE 92- (1) Resmî ilan yayımlama hakkına sahip veya bu hakkı kazanabilmesi için bekleme süresine tabi tutulmuş olan gazete veya internet haber sitesi 2 yılda en az 1 defa denetlenir.

(2) Bekleme süresine tabi tutulmuş olan gazete veya internet haber siteleri için birinci fıkrada belirtilen 2 yıllık sürenin belirlenmesinde, ilgili gazete veya internet haber sitesinin en son belirlenmiş bekleme süresi başlangıç tarihi dikkate alınır.

(3) Bekleme süresi içinde bulunan gazete ve internet haber sitelerinin ara denetlemeleri, imzalı talep üzerine veya duyulan ihtiyaca göre doğrudan doğruya; bekleme süresi sonundaki denetlemeleri ise yine gazete ve internet haber sitelerinin imzalı talepleri üzerine yapılır.

(4) Gazete ve internet haber sitelerinin resmî ilan yayımlama hakkını kazanıp kazanmadığı, gerektiğinde bu hakkın ihlal edilip edilmediği veya yayımlama hakkının durup durmadığının tespitine esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri toplamak üzere ihtiyaca göre yalnız durum saptamasıyla görevli kontrol kurulları oluşturulur. Bunların düzenleyecekleri raporlara karşı yapılan itirazın sonucunda lüzum görülmesi üzerine, önceki kurulda görev almamış üyelerin görevlendirildiği kontrol kurulları teşkil edilebilir.

(5) Resmî reklam yayımlama hakkına sahip veya bu hakkı kazanabilmesi için bekleme süresine tabi tutulmuş olan gazete, dergi veya internet haber siteleri de gerek görülmesi halinde denetlenebilir.

Gazeteci üye adaylarının tespiti

MADDE 93- (1) Kontrol kurullarının gazeteci üye adayları, fikir işçisi sıfatıyla basın kartı sahibi olan ve Genel Müdürün önerdikleri arasından, 2 yıl için aralık ayında Yönetim Kurulunca tespit edilir.

(2) Görev yapamayacağı anlaşılan üye adaylarının yerini, aynı usulle görevlendirilen yenileri alır.

(3) Kontrol kurullarında önceki yıllarda görev alanlar yeniden üye adayı olabilirler. Fikir işçisinin emekli olması kontrol kurulu üyeliğine aday olmasına engel değildir.

Kontrol kurullarının oluşturulması ve yetki

MADDE 94- (1) Genel Müdürlük ihtiyacı karşılayacak yeterli sayıda kontrol kurulu oluşturmaya, bu kurullara yer ve zaman kaydına tabi olmaksızın çalışma yaptırmaya yetkilidir.

(2) Gazete veya internet haber sitelerini denetleyecek kontrol kurulları ve ihtiyaç halinde oluşturulacak yeni kontrol kurulları Genel Müdürün görevlendireceği 1 başkan ve 1 üye olmak üzere 2 Kurum memurundan oluşur. Gerek görülmesi halinde, bu kurula fikir işçisi sıfatıyla basın kartı sahibi 1 gazeteci üye de dâhil edilebilir.

Kontrol kurullarının görev ve yetkileri

MADDE 95- (1) Kontrol kurullarının görevi; resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınların, bu Yönetmelikle yükletilen ödevler ile vasıfları, zamanında ve noksansız yerine getirip getirmediğini denetleyip tespit etmektir.

(2) Kontrol kurullarının birinci fıkradaki amaçla yapmaya yetkili oldukları işlerin başlıcaları şunlardır:

a) Denetlemelerde gazetelerin kadrosuna, baskı sayısına, bayilere dağıtım listesine, satış ve iade adetleri ile birlikte varsa abone yoluyla yapılan satışlara ilişkin olarak bilgi toplamak; matbaa, dağıtım müesseseleri ile bu müesseselere bağlı tali ve son nokta bayiler ile kâğıt satışı yapılan yerlerin çalışmalarını ve kayıtlarını yerinde incelemek; arşiv üzerinde içerik kontrolü yapmak.

b) İnternet haber sitelerinin; kadro, yer sağlayıcı, yayımladıkları içerikler ve kullanıcı ziyaretçi trafik bilgilerine dair her türlü bilgi ve belgeyi incelemek.

c) Denetleme konusuyla ilgili olarak, resmî kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerden ihtiyaç duyacakları bilgi ve belgeleri temin etmek.

ç) Bu Yönetmeliğe göre, kendilerine verilen görevlerin ifası için her türlü araştırma ve incelemeyi yapmak, gerektiğinde denetlemeye ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi almak.

Denetleme giderleri

MADDE 96- (1) Kontrol kurulu üyelerine ödenecek gündelik ve yolluklara ilişkin usul ve esaslar Genel Kurul tarafından belirlenir.

(2) Süreli yayınların denetlemelerinde görevlendirilecek olan kontrol kurullarının üyelerine ait gündelik ve yolluklar;

a) Resen yaptırılan denetlemelerde Kurum,

b) Talep üzerine yapılan denetlemeler ile ara ve nihai denetlemelerde ilgili gazete veya internet haber siteleri,

tarafından ödenir.

(3) İhbar ve şikâyet halinde denetleme gideri, ihbar ve şikâyeti yapan tarafından denetlemeden önce ödenir.

(4) Denetlemenin gerçekleştirilememesine ya da bir günden uzun sürmesine gazete veya internet haber sitelerinin kusurunun sebep olması halinde aradaki gider farkı ilgili gazete veya internet haber siteleri tarafından ödenir.

(5) Gazete veya internet haber sitelerinin denetleme talep ettiği durumlarda Kurum, talebin kayıtlara intikalinden itibaren en geç 5 iş günü içinde denetleme giderini talep eder. Denetleme giderinin Kurumun talimatında belirtilen 15 iş günü içerisinde banka hesabına intikal ettirilmesini müteakip yine 15 iş günü içerisinde denetleme gerçekleştirilir.

(6) Denetleme giderinin gazete veya internet haber siteleri tarafından ödendiği hallerde, bu giderin ödenmesi istenilen yazılı talimattaki sürenin sonundan gider tutarının ödendiği tarih arasında geçen süre hakkında, ilgili gazete veya internet haber sitesinin yayımlama hakkının bulunup bulunmadığı veya bekleme süresinde olup olmadığı hususları dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri tatbik edilir.

Göreve engel haller

MADDE 97- (1) Gazeteci kontrol kurulu üyeleri, kendilerinin ilgili bulundukları gazete veya internet haber sitelerinin denetlemesine katılamazlar.

(2) Kontrol kurulu üyeleri ile denetlenen süreli yayın arasında, belgelere dayanan husumet iddiasının bulunması halinde, Genel Müdürlük bu konuda 10 iş günü içinde araştırma yaptırarak gerektiğinde yeni bir kontrol kurulu oluşturmak suretiyle gazete veya internet haber sitesini yeniden denetlettirir.

(3) Yaptırılacak araştırma sonucu, husumet iddiası yerinde görülmeyen gazete veya internet haber siteleri hakkında başka kanun yollarına başvurulması, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre işlem yapılmasına engel değildir.

(4) Gazete veya internet haber sitelerinin sahipleri ile varsa tüzel kişi temsilcileri ve bunların eşleri ile üçüncü dereceye kadar olan kan ve kayın hısımları kontrol kurulu üyesi olamazlar.

Kontrol ve denetlemelerde açıklık

MADDE 98- (1) Yapılacak kontrol ve denetlemelere olanak sağlamak üzere;

a) Gazeteler; yönetim yerinin, faaliyet gösterdikleri binaları ve hizmet alanlarının, basıldıkları matbaalarının, baskı işleminde kullandıkları kâğıdın alındığı satıcıların, dağıtım işini gerçekleştiren bayilerin,

b) İnternet haber siteleri; yönetim yerinin, faaliyet gösterdikleri binaları ve hizmet alanlarının,

her zaman açık tutulmasını sağlamakla yükümlüdür.

Belgelerin bulundurulması ve temini

MADDE 99- (1) Gazeteler; basıldıkları matbaa, kâğıdın alındığı satıcılar, dağıtım işini gerçekleştiren bayiler ve abone satışına ilişkin kişilerle ilgili irsaliye, fatura, sözleşme gibi her türlü belgeyi bulundurmak, bu belgelerin ve belgelere ilişkin bilgilerin temin edilmesini sağlayacak önlemleri almak zorundadır.

(2) İnternet haber sitelerinin yer sağlayıcısına ilişkin, sözleşme ve fatura gibi her türlü belgeyi bulundurmanın yanı sıra, bu belgelerin ve belgelere ilişkin bilgilerin temin edilmesini sağlayacak önlemleri alması şarttır.

Arşivin incelenmesi

MADDE 100- (1) Kontrol kurullarının talebi halinde, incelemeye imkân vermek üzere;

a) Gazeteler, en az son 2 yıla ait koleksiyonlarını hazır olarak bulundurmak ve en son yayımlanan 3 sayısının her sayfasına ait baskı kalıplarını,

b) İnternet haber siteleri en az 2 yıllık içeriği,

ibraz etmek zorundadır.

Denetimlerin engellenmesi

MADDE 101- (1) Kontrol kurullarının yapacakları denetimleri engelleyen gazetenin veya internet haber sitesinin yayımlama hakkı durdurulur. İlgili gazetenin veya internet haber sitesinin başvurusu üzerine denetim yapılarak yayımlama hakkının yeniden devamına karar verilse dahi yayımlama hakkının durduğu süreye ilişkin telafi işlemi uygulanmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontrol Kurulu Raporları

Kontrol kurulu raporları ve imzalanması

MADDE 102- (1) Genel Müdürlük, denetlemenin amacına ve ihtiyaca göre kontrol kurulu raporlarının şeklini tespite yetkilidir.

(2) Kurulda görev alan üyelerin tamamının o denetlemede hazır bulunması ve raporu imzalamaları gerekir. İmzadan imtina edilmesi durumunda imtina eden üye veya üyelerin rapora imtina nedenlerini açıklayan şerh koymaları zorunludur. Aksi halde rapor geçersiz sayılır.

(3) Bu gibi durumlarda, ilgili gazete veya internet haber sitelerinin, anılan raporun geçersiz sayılmasına yol açan üye/üyelerin dışında oluşturulacak yeni bir kontrol kuruluna en geç 10 iş günü içerisinde denetimi yaptırılır ve raporun geçersiz sayılmasına neden olan kontrol kurulu üye/üyelerine herhangi bir kontrol kurulu ücreti ödenmez.

(4) Üyelerden herhangi birisinin mazereti bulunduğu veya görevlendirildiği denetlemenin yapılmasına mani olacak şekilde kurula iştirak etmediği takdirde, kurula katılacak üye, üye adayları arasından usulüne uygun olarak belirlenir.

(5) Kontrol kurullarının denetleme sonucunu açıklayan raporlarında, süreli yayınların bu Yönetmelik uyarınca belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadıkları ve yükletilen ödevleri yerine getirip getirmedikleri belgelere dayandırılarak ve açıkça belirtilir.

Raporlara ilişkin yapılacak işlem ve süreleri

MADDE 103- (1) Genel Müdür tarafından görevlendirilen kontrol kurulları, görevlendirme konusu raporlarını, denetim veya denetimlerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içerisinde tanzim ederek, başkan tarafından hazırlanan bir üst yazı ekinde Kurum evrakına kaydettirir.

(2) Bu şekilde Kuruma intikal etmiş bulunan raporların Kontrol Müdürlüğüne ulaştığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekli incelemeler yapılmak suretiyle neticesi Genel Müdürlük makamına sunulur.

(3) Genel Müdürlük, tereddüt oluşması halinde ek rapor isteyebileceği gibi durumu kendisinin saptayacağı hususlara göre değerlendirerek karara bağlayabilir. Genel Müdürlük makamı anılan raporları en geç 2 iş günü içerisinde ilgisine göre İlan Müdürlüğü veya Kontrol Müdürlüğüne havale eder.

(4) Genel Müdürlüğün havalesini yaptığı raporlar hakkındaki işlemler en geç 15 iş günü içerisinde tamamlanır.

(5) İstek halinde, raporun bir örneği Genel Müdürlük tarafından denetlenen süreli yayına verilebilir.

Raporlara itiraz

MADDE 104- (1) Gazete veya internet haber siteleri tarafından kontrol kurullarının;

a) Usul bakımından teşkiline,

b) Düzenlediği raporların içeriğine,

c) Raporlarına dayanılarak alınacak kararlara,

karşı yapılan itirazlar, bu Yönetmeliğin kontrol kurullarına ilişkin hükümlerinde yer alan usule göre çözüme bağlanır.

İtirazların çözümü

MADDE 105- (1) Kontrol kurulu raporlarının içeriğine ilişkin itirazlarda Genel Müdürlük, kontrol kurullarının raporlarına dayanılarak verilen kararlara ilişkin itirazlarda ise Yönetim Kurulu, 20 gün içinde başka bir kontrol kuruluna gazete veya internet haber sitesini yeniden denetlettirebilir.

(2) Düzenlenen raporlar üzerine alınan kararlara karşı yapılan itirazlar ile Yönetim Kurulunca oluşturulması öngörülen kontrol kurullarına ait denetleme raporları Yönetim Kurulunca incelenip karara bağlanır. Talep edildiği takdirde, Yönetim Kurulu gerekli görürse gazete veya internet haber sitesi sahibini de dinler.

Yetkili mercilere bildirim

MADDE 106- (1) Görevin yerine getirilmesi sırasında Kurum Genel Müdürlüğünce öğrenilecek yolsuzluklar yetkili mercilere bildirilir.

YEDİNCİ KISIM

Bu Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Kararlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Kararlara ilişkin genel hükümler

MADDE 107- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre; yayımlama hakkı veya aylık resmî ilan kontenjanı işlemleri, muhtelif inceleme ya da kontrol kurulu raporlarının veya İLANBİS kayıtlarının incelenmesi, soruşturulması ve araştırılması sonucu tespit olunarak karara bağlanır.

(2) Mevzuat ihlâlinin, önceden ve zamanında tespit edilememiş olması, bu konuda işlem yapılmasına ve müeyyide uygulanmasına engel değildir.

(3) Gazete veya internet haber sitelerinin mevzuat ihlali süresince yayımladığı resmî ilanlar için mahsup işlemi uygulanır.

(4) Gazete veya internet haber sitelerinin mevzuat ihlallerinin, birinci fıkrada belirtilen incelemeler sırasında devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, ilgili yayının resmî ilan yayımlama hakkı durdurulur.

(5) Mevzuat hükümlerinin ihlali sebebiyle gazete veya internet haber sitelerine mahsup işlemi uygulanmış olması, aynı konuda 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca müeyyide uygulanmasına engel teşkil etmez.

(6) Gazete veya internet haber siteleri hakkında bu Yönetmelik uyarınca mevzuat ihlaline ilişkin alınan kararların birer nüshası, dayandırıldığı evrakıyla beraber 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre işlem yapılması için Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulunun vereceği karar kesinleştikten sonra tespit edilen süreye göre resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanır.

(7) Mevzuat hükümlerinin ihlal edildiğini, vaktinde bildiren gazete veya internet haber sitesine 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hükmü uygulanmaz.

(8) Bu Yönetmelik uyarınca alınan kararlar, 7 iş günü içinde gazete veya internet haber sitesine gönderilir.

(9) Resmî ilanlar konusunda, üçüncü kişiler dâhil yapılacak her türlü müracaatı inceleyip karara bağlama görev ve yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. İhtilaf halinde çözüm mercii Yönetim Kuruludur.

(10) Yönetim Kurulu kararlarına karşı, ancak prensip kararı verilmesini gerektiren hallerde ve en geç 30 gün içinde Genel Kurula itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar yürütmeyi durdurmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Müdürlük Kararları

Genel Müdürlük kararlarının içeriği

MADDE 108- (1) Kararlarda;

a) İhlal veya yeni göstergelerin hangi usulle belirlendiği,

b) Kararların dayanağı olan tespitler,

c) Varsa ihlal süresi,

ç) Varsa mahsup veya telafi süresi ve miktarı,

d) Tespit edildiği takdirde yayımlama hakkının yeniden devam ettiği tarih,

e) Karara nasıl ve hangi makam veya mercii nezdinde itiraz edilebileceği,

yer alır.

Bekleme süresinin uzatılması ve tamamlanması

MADDE 109- (1) Bekleme süresi içinde Genel Kurulca belirlenen şartlardan herhangi birinin ihlal edilmesi durumunda, ihlallerin gerçekleştiği gün sayısınca bekleme süresi uzatılır.

(2) Bekleme süresinin tamamlandığı tarih, bekleme süresinin sonunda, gazete veya internet haber sitelerinin imzalı olarak talebi ve denetleme giderinin yatırılması üzerine yaptırılan denetleme sonucu tespit edilir.

(3) Bekleme süresi sonunda Genel Kurulca belirlenen şartların yerine getirilmesi durumunda bekleme süresi tamamlanır.

(4) Gazete veya internet haber sitelerinin, 15 inci madde uyarınca denetleme veya inceleme talebi için belirlenen 3 aylık süreyi aştıktan sonra talepte bulunması durumunda, aradan geçen süre bekleme süresine eklenerek yeni bekleme süresi başlangıç tarihi belirlenir.

Yayımlama hakkının durdurulması

MADDE 110- (1) Yayımlama hakkı durdurulan gazete veya internet haber sitesine, ihlaller giderilerek bu hakkı yeniden devam edinceye kadar resmî ilan verilmez.

(2) Yayımlama hakkının durdurulduğu süre, durdurmaya neden olan ihlalin başladığı tarihten ihlalin sona erdiği tarihe kadar geçen gün sayısı olarak belirlenir.

Yayımlama hakkının yeniden devamı

MADDE 111- (1) Gazete veya internet haber sitelerinin, yayımlama haklarının durdurulmasına neden olan ihlallerin ortadan kalktığına ilişkin imzalı olarak başvuruları üzerine inceleme yapılır.

(2) Gerek görülürse, yayımlama hakkı açısından kontrol kurulu teşkil edilerek denetim yapılmasına da karar verilebilir. Bu durumda gazete veya internet haber sitesi, denetim yapılması kararının kendisine tebliğinden itibaren denetleme giderlerini 96 ncı madde uyarınca ödemekle yükümlüdür.

(3) Resen tespit veya birinci fıkrada yer alan inceleme ya da ikinci fıkra gereğince yapılacak denetleme üzerine yayımlama hakkının durdurulmasına neden olan ihlalin giderildiği tespit edilir ise bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere yayımlama hakkı yeniden devam eder.

(4) Birinci fıkrada yer alan imzalı başvuru tarihi, başvuruyu içeren yazının Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihtir.

Mahsup ve telafi işlemleri

MADDE 112- (1) Gazete veya internet haber sitelerinin mevzuat ihlali süresince yayımladıkları resmî ilanlara isabet eden tutar mahsup, hakları bulunduğu ancak yayımlayamadıkları resmî ilanların karşılığı ise telafi edilir.

(2) Mahsup ve telafi işlemleri, gazete ve internet haber sitelerinin mağduriyetini önlemek üzere, ilgili yayının bu işlemlere ilişkin karar tarihindeki aylık resmî ilan kontenjanının yarısı üzerinden takip eden aylarda yapılır. Ancak, mahsup veya telafi tutarı, bu yayının karar tarihindeki aylık resmî ilan kontenjanının 3 katını aştığı takdirde, mahsup veya telafi işlemi karar tarihindeki resmî ilan kontenjanının tamamı üzerinden yapılır. Ayrıca Genel Kategoride yer alan internet haber sitelerine ilişkin mahsup işlemi Genel Kategori şartlarının ihlalinden kaynaklanıyorsa genel kontenjanda, aksi halde ise il bazlı kontenjanda uygulanır.

(3) Mahsup ve telafilere dair yapılan uygulamalar, dayanağı olan kararların kesinlik kazanmasını müteakip tatbik edilir.

(4) Bir yayın veya kontenjan yerinde yayımlama hakkı olan tek gazete veya internet haber sitesi bulunması halinde mahsuba ilişkin işlemler;

a) İlçe gazeteleri için mahsup tutarı kadar resmî ilanın, il merkezinde yayımlanan diğer gazetelerde yayımlatılması,

b) İl merkezinde yayımlanan gazeteler ile internet haber sitelerinde ise tespit edilen ihlal süresi kadar resmî ilanın kesilmesi,

şeklinde uygulanır.

Yayımlama hakkının sona ermesi

MADDE 113- (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Yayımlama hakkının durdurulduğuna ilişkin kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 ay içinde yayımlama hakkı yeniden devam etmeyen gazete veya internet haber sitelerinin,

b) Kanunla yetkili kılınmış mercilerce 1 yıl içinde 6 aydan fazla süreyle yayımı durdurulan gazeteler ile erişimi engellenen internet haber sitelerinin,

c) Kendi kusuru ya da giderilmesi kendi elinde bulunan sebeplerle, Ramazan ve Kurban Bayramları dışında, yayımlarına bir takvim yılı içinde, birbiri ardına veya fasılalı olarak 3 günden fazla ara veren gazetelerin,

ç) Kendi kusuru ya da giderilmesi kendi elinde bulunan sebeplerle, içeriğine bir takvim yılı içinde, birbiri ardına veya fasılalı olarak 7 günden fazla ulaşılamayan internet haber sitelerinin,

d) Bir takvim yılı içinde 10 sayısının basılı nüshasını Kuruma süresinde teslim etmeyen resmî ilan yayımı ile alakalı günlük gazetelerin,

e) Bir takvim yılı içinde 5 sayısının basılı nüshasını Kuruma süresinde teslim etmeyen resmî ilan yayımı ile alakalı günlük olmayan gazetelerin,

f) Kuruma teslim edilen basılı ve elektronik nüshaları gerçek dışı ve yanıltıcı olan veya gününde yayımlanmayan sayılarını sonradan basan gazete veya dergilerin,

g) İsimlerini veya alan adlarını 26 ncı maddede yer alan usul ve esaslara aykırı şekilde değiştiren gazete veya internet haber sitelerinin,

ğ) Engelleme fiilinin kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûmiyete yol açtığı durumlarda kontrol kurullarının yaptığı denetimi engelleyen gazete veya internet haber sitelerinin,

h) Yayımına ara veren veya aynı takvim yılı içinde 2 sayısını 1 defadan fazla birleştiren veya birden fazla sayısını tek sayıda toplayan dergilerin,

ı) Kurum nezdinde gerçekleştirdiği işlemler veya sunduğu beyan ve belgeler 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve özel ceza kanunları uyarınca suç teşkil eden süreli yayınların,

i) Yayımlama hakkından feragat ettiğini Kuruma imzalı şekilde bildiren süreli yayınların,

j) 63 üncü maddedeki ihlalin tespiti halinde internet haber sitelerinin,

resmî ilan ve reklam yayımlama hakkı sona erer.

Yayımlama hakkı yaptırımlarına dair istisnalar

MADDE 114- (1) Resmî ilan yayımıyla alakalı süreli yayının içeriğinden veya imtiyaz sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, ortaklarının çoğunluğunun ya da varsa tüzel kişi temsilcisinin fiillerinden dolayı haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar veya 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle ceza davası açılması halinde, bu süreli yayının Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde belirtilen süreyi geçmeyecek şekilde resmî ilan ve reklam yayımlama hakkı kesilir. Bu fıkra uyarınca işlem yapılması, tekrar işlem yapılmasına engel teşkil etmez. Açılan davanın neticesine göre bu Yönetmelik hükümleri uyarınca telafi, mahsup ya da resmî ilan ve reklam yayımlama hakkının sona ermesine karar verilir.

(2) Fikir işçileri kadrosunda beyan edilen kişilerden herhangi birisi hakkında birinci fıkrada belirtilen suçlar kapsamında ceza davası açılması halinde, Kurumun yazılı bildirimi üzerine, bu kişi ya da kişiler, yazılı bildirimin muhatabı süreli yayına tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde asgari kadrodan çıkarılır. Aksi takdirde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili süreli yayının yayımlama hakkı durdurulur.

Genel Müdürlük kararlarına itiraz

MADDE 115- (1) Genel Müdürlük kararı kendisine tebliğ edilen gazete veya internet haber sitesi, 10 iş günü içinde Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Sürenin hesaplanmasında, itiraz yazısının Kurum kayıtlarına intikal tarihi esas alınır.

(2) Yönetim Kurulu itirazı haklı bulur ise gereği yapılmak üzere dosya Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Genel Müdürlük kararına itiraz edilmemesi veya süresinde itiraz edilmemesi ya da nihai olarak itirazın Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemesi halinde karar kesinleşir.

(4) Gazete veya internet haber sitelerinin haklarında alınan kararlara ilişkin itirazlarını, her bir Genel Müdürlük kararı için ayrı yazılarla Kuruma intikal ettirmesi gerekmektedir.

(5) Bu maddede yer alan süreler kararın tebliğ edildiği günü takip eden ilk iş gününden itibaren başlar.

SEKİZİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurum komisyon oranı

MADDE 116- (1) Resmî ilan ve reklamlar ile özel ilan ve reklamlara uygulanacak komisyon oranı %15’tir.

Valiliklerin aracılık görevi

MADDE 117- (1) Genel Kurul kararıyla Kurumun görev alanı dışında bırakılan yerlerde resmî ilanlara dair işlemler, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanmak suretiyle valilikler tarafından yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 118- (1) 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kadro istisnası

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü, eşler yönünden 1/1/2023 tarihinden önce Kuruma İLANBİS üzerinden bildirilen fikir işçileri hakkında uygulanmaz.

Yayımlama hakkı

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Resmî ilan yayımlama hakkına sahip bulunan gazetelerin, bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirememeleri halinde yayımlama hakları durdurulur.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar 118 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Resmî ilan yayımlayan gazetelerin internet haber sitelerine dair geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Resmî ilan yayımlama hakkı bulunan gazetelerin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Kuruma bildirdiği internet haber siteleri, 31/3/2023 tarihine kadar imzalı başvuruda bulunmak şartıyla bu Yönetmeliğin asgari trafik zorunluluğu hariç genel ve internet haber sitelerine dair hükümlerini eksiksiz yerine getirmeleri halinde, bekleme süresine tabi tutulmaksızın kontenjan yerlerine göre 1/4/2023 tarihinden sonra internet haber sitelerinde yayımlatılacak resmî ilanlardan yararlandırılır. Ancak, 30/9/2023 tarihi itibarıyla asgari trafik şartını yerine getirmeyen internet haber sitelerinin resmî ilan yayımlama hakları durdurulur.

(2) Birinci fıkra hükmüne göre resmî ilan yayımlama hakkı kazanan internet haber sitelerine ek göstergeye ilişkin 6 aylık süre uygulanmaz.

(3) Birinci fıkra hükmüne göre resmî ilan yayımlama hakkı kazanan internet haber sitelerinin, yayın sahipliğinin ve resmî ilan yayımlama haklarının 2 yıl içerisinde devredilmesi ya da alan adlarının değiştirilmesi halinde resmî ilan yayımlama hakları sona erdirilir.

(4) Resmî ilan yayımlama hakkı bulunan gazetelerin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Kuruma bildirdiği internet haber siteleri, 31/3/2023 tarihine kadar imzalı başvuruda bulunması şartıyla yalnız resmî reklam yayımlayan internet haber sitelerine dair hükümlerini eksiksiz yerine getirmeleri halinde, bekleme süresine tabi tutulmaksızın süreli yayınlar listesinin yalnız resmî reklam verilebilecek internet haber sitelerine dair bölümüne dâhil edilir.

Resmî ilan yayımlama hakkı kazanabilmek için bekleme süresine tabi tutulan gazetelerin internet haber sitelerine dair geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Resmî ilan yayımlama hakkı kazanabilmek için bekleme süresine tabi tutulan gazetelerin, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Kuruma bildirdiği internet haber siteleri, gazetenin bekleme süresini tamamladığı ve resmî ilan yayımlama hakkını kazandığına ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 60 gün içinde, imzalı başvuruda bulunmaları kaydıyla bu Yönetmeliğin internet haber sitelerine dair hükümlerini eksiksiz yerine getirmeleri halinde, bekleme süresine tabi tutulmaksızın kontenjan yerlerine göre internet haber sitelerinde yayımlanacak resmî ilanlardan yararlandırılır.

(2) Birinci fıkra hükmüne göre resmî ilan yayımlama hakkı kazanan internet haber sitelerinin, yayın sahipliğinin ve resmî ilan yayımlama haklarının 2 yıl içerisinde devredilmesi ya da alan adlarının değiştirilmesi halinde resmî ilan yayımlama hakları sona erdirilir.

Resmî reklam yayımlayan gazete ve dergilerin internet haber sitelerine dair geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Resmî reklam yayımlama hakkı bulunan gazete ve dergilere ait internet haber siteleri, 31/3/2023 tarihine kadar imzalı başvuruda bulunmak şartıyla bu Yönetmeliğin yalnız resmî reklam yayımlayan internet haber sitelerine dair hükümlerini eksiksiz yerine getirmeleri halinde, bekleme süresine tabi tutulmaksızın 1/4/2023 tarihinden sonra süreli yayınlar listesinin yalnız resmî reklam verilebilecek internet haber sitelerine dair bölümüne dâhil edilir.

Yürürlük

MADDE 119- (1) Bu Yönetmeliğin;

a) Birinci kısmının birinci bölümü, 20, 26, 31, 94, 118, 119 ve 120 nci maddeleri ile geçici 1 inci maddesi, geçici 3 üncü maddesi, geçici 4 üncü maddesi ve geçici 6 ncı maddesi yayımı tarihinde,

b) 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi 1/7/2023 tarihinde,

c) 28 inci maddesi 1/1/2024 tarihinde,

ç) Diğer hükümleri ise 1/4/2023 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 120- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Kategori:Kurumsal